PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thông tư về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông


Chien
28-10-2009, 17:00
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________QUY ĐỊNH
Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
———————————

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: nhiệm vụ của giáo viên; thời gian làm việc trong một năm; định mức tiết dạy; chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Văn bản này áp dụng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học,trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường lớp dành cho người khuyết tật (sau đây gọi chung là các trường phổ thông).
2. Quy định này không áp dụng với giáo viên giảng dạy ở cơ sở giáo dục phổ thông của nước ngoài mở tại Việt Nam và giáo viên giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Chương II
NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN, ĐỊNH MỨC THỜI GIAN LÀM VIỆC

Điều 3. Nhiệm vụ của giáo viên
Nhiệm vụ của giáo viên thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học.
Điều 4. Nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp
Ngoài các nhiệm vụ đối với giáo viên quy định tại Điều 3 của Quy định này, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ sau:
1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;
2. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;
3. Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;
4. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức;
5. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.
Điều 5. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm
1. Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:
a) 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.
b) 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.
d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.
2. Thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học là 42 tuần, trong đó:
a) 37 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.
b) 03 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.
c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.
d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.
3. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:
a) Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);
b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.
Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.
Điều 6. Định mức tiết dạy
Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:
1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;
2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;
Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;
Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.
3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.
Điều 7. Định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.
2. Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần. Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.


Chương III
CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC TIẾT DẠY VÀ QUY ĐỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KHÁC RA TIẾT DẠY

Điều 8. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn
1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.
2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.
3. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.
4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.
5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.
Điều 9. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường
1. Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần.
2. Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông.
3. Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.
4. Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2tiết/tuần.
5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.
Điều 10. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác
1. Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần.
2. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học).
Điều 11. Quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy
1. Giáo viên dạy môn chuyên tại các trường chuyên, lớp chuyên, 1 tiết dạy môn chuyên được tính bằng 3 tiết định mức.
2. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:
a) Đối với giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra thì thời gian làm việc một buổi được tính bằng 5 tiết định mức.
b) Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức.
c) Báo cáo ngoại khóa cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án hoặc đề cương báo cáo) thì số tiết báo cáo thực tế được tính tương đương số tiết định mức.
d) Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan, UBND cấp huyện, theo thẩm quyền được giao có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ làm việc của giáo viên tại quy định này; hằng năm báo cáo định kỳ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 13. Trách nhiệm của Hiệu trưởng trường phổ thông
Hiệu trưởng trường phổ thông chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện chế độ làm việc và tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện chế độ làm việc theo Quy định này.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển
Đã ký

quanghoa_edu
29-10-2009, 22:17
Theo như em biết thì thông tư 28 này còn mẫu thuẫn với một vài thông tư khác. Ví dụ: 23 Liên bộ, 35 liên bộ. Và hơn nữa thông tư 28 không bác bỏ được các thông tư liên bộ này. (có luật quy định hắn hỏi đó nhé: Điều 9 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.
Không biết em nói vậy có đúng không các Thầy.
P/S: Em cũng vừa được một Thầy chỉ dẫn như vậy.

quanghoa_edu
29-10-2009, 22:19
Em xin chỉ ra một số chỗ như thế này. (Cũng nhờ Thầy chỉ ra thôi)
Về chế độ công tác của GV làm Tổng phụ trách Đội có các mâu thuẫn sau:
1. Thông tư 28.
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.


2. Thông tư 23 Liên bộ.
Tổng phụ trách Đội chuyên trách được miễn giảng dạy các bộ môn văn hóa.
3. Thông tư 35 Liên bộ.
Trường Tiểu học, THCS được bố trí 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

quanghoa_edu
29-10-2009, 22:21
Còn nữa đây. Các Thầy cô cho biết ý kiến nhé. (Nhất là các Thầy cô là công tác quản lý)
Thông tư 28.
4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

Thông tư 35 Liên bộ.
1. Trường tiểu học
c) Biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng:
Công tác thư viện, thiết bị: Trường hạng 1 được bố trí 2 biên chế; trường hạng 2, hạng 3 được bố trí 1 biên chế.
2. Trường Trung học cơ sở
c) Biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng:
Công tác thư viện: Mỗi trường được bố trí 01 biên chế;
Công tác thiết bị, thí nghiệm: Trường hạng 1 được bố trí 02 biên chế; trường hạng 2, hạng 3 được bố trí 01 biên chế;
3. Trường trung học phổ thông
c) Biên chế viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng:
Công tác thư viện: Mỗi trường được bố trí 01 biên chế;
Công tác thiết bị, thí nghiệm: Trường hạng 1 được bố trí 02 biên chế, trường hạng 2, hạng 3 được bố trí 01 biên chế.
Thông tư 59 của Bộ GD&ĐT.
1. Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
c) Biên chế làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng:
- Mỗi trường được bố trí 01 biên chế làm công tác thư viện và 02 biên chế làm công tác thiết bị, thí nghiệm;
2. Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện
- Mỗi trường được bố trí 01 biên chế làm công tác thư viện và 01 biên chế làm công tác thiết bị, thí nghiệm;
3. Trường phổ thông dân tộc bán trú
c) Biên chế làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng:
- Mỗi trường được bố trí 01 biên chế làm công tác thư viện và 01 biên chế làm công tác thiết bị, thí nghiệm;
4. Trường chuyên
c) Biên chế làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng:
- Mỗi trường được bố trí không quá 02 biên chế làm công tác thư viện và không quá 04 biên chế làm công tác thiết bị, thí nghiệm;

Chien
30-10-2009, 07:33
Khi một thông tư mới ban hành thì hiệu lực thi hành của thông tư trước đó không còn hiệu lực - Nó thay thế hoàn toàn.

tannghia1977
30-10-2009, 07:39
Thông tư này chỉ thay thế thông tư 49/1979 mà thôi. Vì thông tư 49/1979 so với thực tế có rất nhiều bất cập. Do đó, ra thông tư này để thay thế thông tư 49/1979.
Mời xem thông tư 28 tại đây: http://moet.edu.vn/?page=6.10&view=1704

Các vấn đề thầy trích dẫn thì thầy xem lại xem. Tôi thấy thông tư 28 này nói rất rõ về vấn đề thư viện, thiết bị,... Chỉ có Tổng phụ trách đội là cần xem lại thôi. Tuy nhiên do đặc thù của TPT Đội nên mới có thông tư liên bộ quy định chế độ làm việc của TPT Đội đấy chứ. Vì TPT Đội phải thực hiện họp giao ban, đi thực tế,... nói chung công tác thực tế của TPT Đội là rất nhiều. Do đó, nếu bố trí TPT Đội dạy theo qui định thì sẽ gặp nhiều khó khăn cho nhà trường vì TPT Đội thường xuyên đi công tác. Từ đó, đa phần các trường không phân công giảng dạy.

quanghoa_edu
30-10-2009, 07:42
Khi một thông tư mới ban hành thì hiệu lực thi hành của thông tư trước đó không còn hiệu lực - Nó thay thế hoàn toàn.
Thầy CHIEN đọc giúp điều 9 - Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhớ cho một một điều là thông tư 23 và 35 là thông tư "LIÊN BỘ" nhé.
Điều 9. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật
1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.
2. Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản phải sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới ngay trong văn bản mới đó; trong trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung ngay thì phải xác định rõ trong văn bản đó danh mục văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản quy phạm pháp luật mới và có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước khi văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực.
3. Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành.

quanghoa_edu
30-10-2009, 07:47
Thông tư này chỉ thay thế thông tư 49/1979 mà thôi. Vì thông tư 49/1979 so với thực tế có rất nhiều bất cập. Do đó, ra thông tư này để thay thế thông tư 49/1979.
Mời xem thông tư 28 tại đây: http://moet.edu.vn/?page=6.10&view=1704

Các vấn đề thầy trích dẫn thì thầy xem lại xem. Tôi thấy thông tư 28 này nói rất rõ về vấn đề thư viện, thiết bị,... Chỉ có Tổng phụ trách đội là cần xem lại thôi. Tuy nhiên do đặc thù của TPT Đội nên mới có thông tư liên bộ quy định chế độ làm việc của TPT Đội đấy chứ. Vì TPT Đội phải thực hiện họp giao ban, đi thực tế,... nói chung công tác thực tế của TPT Đội là rất nhiều. Do đó, nếu bố trí TPT Đội dạy theo qui định thì sẽ gặp nhiều khó khăn cho nhà trường vì TPT Đội thường xuyên đi công tác. Từ đó, đa phần các trường không phân công giảng dạy.
Em đồng ý với Thầy, nhưng điều đáng nói ở đây là tại sao nếu không có cán bộ chuyên trách THƯ VIỆN, THIẾT BỊ thì giáo viên kiêm nhiệm lại chỉ được tính có từ 2-3 tiết??? Chẳng lẽ nếu không có chuyên trách công việc sẽ ít đi sao??? Nhất là đối với GV là người chưa có nghiệp vụ THƯ VIỆN, THIẾT BỊ?

Chien
30-10-2009, 09:07
Em nói... khái quát quá nên thiếu không rõ lắm. ý em là thông tư quy định về chế độ làm việc của GVPT. Thông tư mới ban hành thì thông tư cũ hết hiệu lực. (Không bao hàm các thông tư ban hành mang tính liên bộ)http://www.dayhocintel.net/diendan/images/icons/icon7.gifĐiều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2009 và thay thế Thông tư số 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 của Bộ Giáo dục. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ. Ý em là thế!

tannghia1977
30-10-2009, 11:43
Công tác kiêm nhiệm phòng thiết bị, thư viện... là 1 loại kiêm nhiệm đặc biệt chứ không như kiêm nhiệm làm thủ quỹ... Do đó, không phải chỉ 1 người làm công tác kiêm nhiệm thư viện, thiết bị mà cần bố trí nhiều người làm công tác kiêm nhiệm này (có thể đến 4 người làm công tác kiêm nhiệm thư viện).

quanghoa_edu
30-10-2009, 14:36
Công tác kiêm nhiệm phòng thiết bị, thư viện... là 1 loại kiêm nhiệm đặc biệt chứ không như kiêm nhiệm làm thủ quỹ... Do đó, không phải chỉ 1 người làm công tác kiêm nhiệm thư viện, thiết bị mà cần bố trí nhiều người làm công tác kiêm nhiệm này (có thể đến 4 người làm công tác kiêm nhiệm thư viện).
Hì Hì Thầy nói vậy thì em "chịu". Nhưng rõ ràng trong thông tư không nói đây là loại "kiêm nhiệm đặc biệt". Và nữa Thầy đúng vì trong thông tư cũng không nói "chỉ 01 giáo viên" phụ trách kiêm nhiệm.
Hơn nữa tại Mục 4 - Điều 8 thì không chỉ có nói đến công tác kiêm nhiệm THƯ VIỆN, THIẾT BỊ Thầy à. Mà theo như em hiểu thì tính chất các công việc được nêu trong Mục 4 - Điều 8 là khác nhau.

ptkmdung
30-10-2009, 18:47
Thưa các thầy cô, bạn em trước là giáo viên đứng lớp, nay ra làm giáo viên thư viện chuyên trách (không phải kiêm nhiệm) 8 tiếng/ngày và có GV nào nghỉ thì đứng coi lớp, cũng không thuộc tổ văn thể mỹ hay tổ năng khiếu mà xếp vào tổ văn phòng. Theo TT 28 trên, bạn em thắc mắc là có được nghỉ hè 2 tháng như giáo viên đứng lớp không, xin các thầy cô cho ý kiến

tannghia1977
30-10-2009, 19:10
4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.Những công tác như phụ trách phòng thiết bị, thực hành Lý - Hóa - Sinh - Tin học, thư viện... thì đòi hỏi mỗi bộ phận cần có 1 biên chế phụ trách. Trong trường hợp không có được 1 biên chế thì bắt buộc phải thực hiện việc kiêm nhiệm mà thôi.