PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gvcn gioi


saurau
01-03-2011, 21:16
Thân gởi cô Huongls tham khảo ! Chúc cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công !
Chúc may mắn !

UÛY BAN NHAÂN DAÂN QUAÄN 3
PHOØNG GIAÙO DUÏC- ÑAØO TAÏO

Soá : /PGD-ĐT
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


V/V Hướng dẫn hội thi Quận 3, ngày 5 tháng 11 năm 2010
Giáo viên chủ nhiệm Giỏi
Năm học 2010-2011

Kính gởi : Ông (Bà) Hiệu Trưởng
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở(CL – DL – TT)


I.Đối tượng và điều kiện dự thi:
· Tất cả Giáo viên đang công tác và giữ nhiệm vụ chủ nhiệm lớp THCS tại các trường Công lập, Dân lập, Tư thục trong quận 3
· Giáo viên giữ nhiệm vụ chủ nhiệm lớp có ít nhất từ 02 năm học liên tục trở lên.
· Quá trình giữ nhiệm vụ chủ nhiệm lớp không vi phạm những quy định của ngành và bị nhà trường phê bình trước Hội đồng sư phạm hoặc có đơn khiếu nại của Phụ huynh làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nhà giáo và nhà trường
· Giáo viên phải có bài viết kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp được hội đồng chủ nhiệm nhà trường đánh giá từ khá trở lên
· Thống kê của năm học 2009-2010 do GV chủ nhiệm với kết quả: Học sinh lên lớp thẳng 94% trở lên, trong đó học sinh đạt loại khá giỏi 74%trở lên; về Hạnh kiểm: không có học sinh yếu kém. Lớp 9 TN THCS 100%
· GV đã dự thi GVCN giỏi năm học 2009-2010 không tham gia Hội thi năm học 2010-2011.
II.TIẾN TRÌNH THỰC HIÊN:
1.Quy định về hồ sơ:
- Nộp bài viết kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp trong đó nêu được các yêu cầu :
+ kế hoạch xây dựng công tác chủ nhiệm cả năm học
+ Kết quả đạt được về các mặt hoạt động GD đối với học sinh trong đó làm nổi bật được phương pháp giáo dục cá thể hóa đối với học sinh
+ Kết quả xây dựng “ lớp học thân thiện, học sinh tích cực”
+ Bài học kinh nghiệm
- Bảng thống kê kết quả năm học 2009-2010 về Hạnh kiểm, học lực
- Bảng thống kê kết quả HKI năm học 2010-2011 về Hạnh kiểm, học lực
2.Đối với trường:
- Tổ chức thi chọn GVCN giỏi cấp trường và cử GV đạt giải tham dự Hội thi cấp Quận. Trường tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các GVCN giỏi cấp trường nhân ngày 20/11.
- Lập danh sách GVCN giỏi cấp trường đăng ký dự thi cấp Quận theo mức :
- Trường có 16 lớp đăng ký dự thi 2GV( 8 lớp/1GV)
- Trường có 40 lớp đăng ký dự thi 5GV
- Nộp bài viết kinh nghiệm chủ nhiệm lớp
- Hồ sơ quy định có hiệu trưởng xác nhận đối với GV dự thi
3.Đối với PGD-ĐT:
- Tổ chức dự tiết chủ nhiệm của GVCN đăng ký dự thi (Dự đột xuất theo kế hoạch năm học): 2 tiết GV thực hiện: Tiết SHCN tại lớp và Tiết Hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Xét duyệt kết quả công nhận GVCN giỏi năm học
- Tổ chức tuyên dương khen thưởng GV đạt giải
ĐIỀU KIỆN KHỐNG CHẾ:
SKKN đạt từ 60 đ trở lên
2 tiết dự giờ đạt khá trở lên trong đó tiết SHCN đạt giỏi
Hồ sơ quy định đạt 80 đ trở lên.

huongls
02-03-2011, 15:25
Em cảm ơn thày nhiều nhiều ạ!