PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Phân phối chương trình Lịch sử THCS


nhunuoc
06-10-2008, 09:55
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 6
HỌC KỲ I
Tiết
Bài
Tên bài
Ghi chú

Phần mở đầu (2 tiết)
1
1

Sơ lược về môn Lịch sử
2
2

Cách tính thời gian trong Lịch sử
Phần 1: Khái quát Lịch sử Thế giới Cổ Đại (5 tiết)
3
3

Xã hội nguyên thuỷ
4
4

Các quốc gia cổ đại phương Đông
5
5

Các quốc gia cổ đại phương Tây
6
6

Văn hoá Cổ đại
7
7

Ôn tập (phần lịch sử Thế giới Cổ đại)
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đền thế kỷ X

Chương I: Buổi đầu Lịch sử nước ta (2 tiết)
8
8

Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta
9
9

Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta
10


Kiểm tra viết (1 tiết)
Chương II: Thời đại dựng nước Văn Lang – Âu Lạc (7 tiết)
11
10

Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
12
11

Những chuyển biến về xã hội
13
12

Nước Văn Lang
14
13

Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
15
14

Nước Âu Lạc
16
15

Nước Âu Lạc (tt)
17
16

Ôn tập chương I và chương II
18

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II
Tiết
Bài
Tên bài
Ghi chú

Chương III: Thời kỳ Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập (10 tiết)
19
17

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
20
18

Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân XL Hán
21
19

Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (TK I – TK VI)
22
20

Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (TK I – TK VI) (tt)
23

Bài tập Lịch sử
24
21

Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602)
25
22

Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tt)
26
23

Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII – IX
27
24

Nước Chămpa từ thế kỷ II đến thế kỷ X
28
25

Ôn tập chương III
29

Kiểm tra viết (1 tiết)
Chương IV: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỷ X (4 tiết)
30
26

Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương
31
27

Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
32

Lịch sử địa phương
33
28

Ôn tập
34

Bài tập lịch sử
35

Kiểm tra học kỳ IIPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
HỌC KỲ I
Tiết
Bài
Tên bài
Ghi chú
Phần I: Khái quát lịch sử thế giới Trung đại (10 tiết)
1
1

Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
2
2

Sự suy vong của CĐPK và sự hình thành CNTB ở châu Âu
3
3

Cuộc đấu tranh của GCTS chống PK thời hậu kỳ TĐ ở C.Âu
4
4

Trung Quốc thời phong kiến
5
4

Trung Quốc thời phong kiến (tt)
6
5

Ấn Độ thời phong kiến
7
6

Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
8
6

Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (tt)
9
7

Những nét chung về xã hội phong kiến
10

Làm bài tập lịch sử (phần lịch sử thế giới)
Phần II: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX

Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh - Tiền Lê (3tiết)
11
8

Nước ta buổi đầu độc lập
12
9

Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
13
9

Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (tt)
Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (7 tiết)
14
10

Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
15
11

Cuộc kháng chiến chống quân XL Tống (1075 – 1077)
16
11

Cuộc kháng chiến chống quân XL Tống (1075 – 1077) (tt)
17

Làm bài tập lịch sử
18
12

Đời sống kinh tế, văn hoá
19
12

Đời sống kinh tế, văn hoá (tt)
20

Ôn tập
21

Làm bài kiểm tra (1 tiết)
Chương III: Nước Đại Việt thời Trần (thế kỷ XIII – XIV)(11 tiết)
22
13

Nước Đại Việt ở thế kỷ XIII
23
13

Nước Đại Việt ở thế kỷ XIII (tt)
24
14

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
25
14

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (tt)
26
14

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (tt)
27
14

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (tt)
28
15

Sự phát triển kinh tế, văn hoá thời Trần
29
15

Sự phát triển kinh tế, văn hoá thời Trần (tt)
30
16

Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ XIV
31
16

Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ XIV (tt)
32

Lịch sử địa phương
33

Ôn tập chương II và chương III
Chương IV: Đại Việt từ TK XV đến đầu TK XVI thời Lê sơ (12 tiết)
34
18

Cuộc KC của nhà Hồ và PT KN chống quân Minh đầu TK XV
35

Ôn tập
36

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II
Tiết
Bài
Tên bài
Ghi chú
37
19

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
38
19

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) (tt)
39
19

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) (tt)
40

Bài tập lịch sử
41
20

Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)
42
20

Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) (tt)
43
20

Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) (tt)
44
20

Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) (tt)
45
21

Ôn tập chương IV
46

Làm bài tập lịch sử (phần chương IV)
Chương V: Đại Việt ở các thế kỷ XVI – XVIII (12 tiết)
47
22

Sự suy yếu của nhà nước PK tập quyền (TK XVI-XVIII)
48
22

Sự suy yếu của nhà nước PK tập quyền (TK XVI-XVIII) (tt)
49
23

Kinh tế, văn hoá thế kỷ XVI – XVIII
50
23

Kinh tế, văn hoá thế kỷ XVI – XVIII (tt)
51
24

Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII
52
25

Phong trào Tây Sơn
53
25

Phong trào Tây Sơn (tt)
54
25

Phong trào Tây Sơn (tt)
55
25

Phong trào Tây Sơn (tt)
56
26

Quang Trung xây dựng đất nước
57

Lịch sử địa phương
58

Làm bài tập lịch sử
59

Ôn tập
60

Làm bài kiểm tra (1 tiết)
Chương VI: Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVIII (8 tiết)
61
27

Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
62
27

Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (tt)
63
28

Sự phát triển của văn hoá DT cuối TK XVIII- đầu TK XIX
64
28

Sự phát triển của văn hoá DT cuối TK XVIII- đầu TK XIX (tt)
65

Lịch sử địa phương
66
29

Ôn tập chương V và VI
67

Bài tập lịch sử
68
30

Tổng kết
69

Ôn tập
70

Kiểm tra học kỳ II

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
HỌC KỲ I
Tiết
Bài
Tên bài
Ghi chú
Phần 1: Lịch sử thế giới
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa TK XV đến nửa sau TK XIX)

Chương I: Thời kỳ xác lập của chủ nghĩa tư bản (8 tiết)
1
1

Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
2
1

Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (tt)
3
2

Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794)
4
2

Cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794) (tt)
5
3

Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
6
3

Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (tt)
7
4

Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
8
4

Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (tt)
Chương II: Các nước Âu Mỹ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (6 tiết)
9
5

Công xã Pari 1871
10
6

Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối TK XIX đầu TK XX
11
6

Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối TK XIX đầu TK XX (tt)
12
7

Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
13
7

Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (tt)
14
8

Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật…
Chương III: Châu Á giữa thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX
(4 tiết)
15
9

Ấn Độ thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX
16
10

Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX
17
11

Các nước Đông Nam Ấ cuối TK XIX - đầu TK XX
18
12

Nhật Bản giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX
19

Kiểm tra viết 1 tiết
Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
(3 tiết)
20
13

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
21
13

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (tt)
22
14

Ôn tập lịch sử thế giới Cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917)
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Chương I: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921-1941) (3 tiết)
23
15

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)
24
15

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) (tt)
25
16

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)
Chương II: Châu Âu và nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)(2 tiết)
26
17

Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
27
18

Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Chương III: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)(3 tiết)
28
19

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
29
20

Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939)
30
20

Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939) (tt)
Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)(2 tiết)
31
21

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
32
21

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) (tt)
Chương V: Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỷ XX (2 tiết)
33
22

Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỷ XX
34
23

Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)
35

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II
Tiết
Bài
Tên bài
Ghi chú
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX (9 tiêt)
36
24

Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
37
24

Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 (tt)
38
25

Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)
39
25

Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884) (tt)
40
26

Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX
41
26

Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX (tt)
42
27

Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX
43

Lịch sử địa phương
44

Bài tập Lịch sử
45
28

Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX
46

Làm bài kiểm tra (1 tiết)
Chương II: Xã hội Việt Nam (từ năm 1897 đến 1918)(5 tiết)
47
29

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam
48
29

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam (tt)
49
30

Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến năm 1918
50
30

Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến năm 1918 (tt)
51
31

Ôn tập Lịch sử Việt Nam (từ 1858 đến 1918)
52

Làm bài kiểm tra học kỳ II

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
HỌC KỲ I
Tiết
Bài
Tên bài
Ghi chú
Phần 1: Lịch sử Thế giới Hiện đại từ năm 1945 đến nay
Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau CTTG II
(3 tiết)
1
1

Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945…70 của TK XX
2
1

Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945…70 của TK XX (tt)
3
2

Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70…. của TK XX
Chương II: Các nước Á, Phi, Mỹ La-tinh từ 1945 đên nay
(5 tiết)
4
3

Quá trình phát triển của phóng trào GPDT và sự tan rã của …
5
4

Các nước châu Á
6
5

Các nước Đông Nam Á
7
6

Các nước châu Phi
8
7

Các nước Mỹ La-tinh
9

Kiểm tra viết 1tiết
Chương III: Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu từ 1945 đến nay (3 tiết)
10
8

Nước Mỹ
11
9

Nhật Bản
12
10

Các nước Tây Âu

Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay (1 tiết)
13
11

Trật tự thế giới mới sau chiến tranh
Chương V: Cuộc cách mạng KHKT từ năm 1945 đến nay
(2 tiết)
14
12

Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của CMKHKT…
15
13

Tổng kết lịch sử thế giới từ sau 1945 đến nay
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 (5 tiết)
16
14

Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
17
15

Phong trào CM Việt Nam sau chiến tranh TG I (1919-1925)
18

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II
Tiết
Bài
Tên bài
Ghi chú
19
16

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919 – 1925)
20
17

Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
21
17

Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời (tt)
Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939 (3 tiết)
22
18

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
23
19

Phong trào CM Việt Nam trong những năm 1930 – 1935
24
20

Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939
Chương III: Cuộc vận động tiến tới CM tháng Tám 1945
(4 tiết)
25
21

Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
26
22

Cao trào cách mạng tiến tới Tổng KN tháng Tám 1945
27
22

Cao trào cách mạng tiến tới Tổng KN tháng Tám 1945 (tt)
28
23

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập…
Chương IV: Việt Nam từ sau CM tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến (2 tiết)
29
24

Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ CQ DCND (1945 -1946)
30
24

Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ CQ DCND (1945 -1946) (tt)
Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954 (6 tiết)
31
25

Những năm đầu của cuộc kháng chiến …(1946 – 1950)
32
25

Những năm đầu của cuộc kháng chiến …(1946 – 1950) (tt)
33
26

Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến…(1950 – 1953)
34
26

Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến…(1950 – 1953) (tt)
35
27

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống ….kết thúc (1953 – 1954)
36
27

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống ….kết thúc (1953 – 1954) (tt)
37

Lịch sử địa phương
38

Làm bài kiểm tra (1 tiết)
Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 (8 tiết)
39
28

Xây dựng CNXH ở miền Bắc, …miền Nam (1954 – 1965)
40
28

Xây dựng CNXH ở miền Bắc, …miền Nam (1954 – 1965) (tt)
41
28

Xây dựng CNXH ở miền Bắc, …miền Nam (1954 – 1965) (tt)
42
29

Cả nước trực tiếp ĐT chống Mỹ cứu nước (1965 – 1973)
43
29

Cả nước trực tiếp ĐT chống Mỹ cứu nước (1965 – 1973) (tt)
44
29

Cả nước trực tiếp ĐT chống Mỹ cứu nước (1965 – 1973) (tt)
45
30

Hoàn thành giải phóng miềnNam, thống nhất… (1973 – 1975)
46
30

Hoàn thành giải phóng miềnNam, thống nhất… (1973 – 1975) (tt)
47

Lịch sử địa phương
48
31

Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1957
49
32

Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985)
50
33

Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986 – 2000)
51
34

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau CTTG I đến năm 2000
52

Kiểm tra học kỳ II