DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Góc nghiệp vụ sư phạm > Thảo luận về phương pháp giảng dạy

Reply
 
Công cụ chủ đề Kiểu hiển thị
Old 05-04-2011, 20:02   #1
Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường học
thuong0674 thuong0674 is offline 05-04-2011, 20:02

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG HỌC


I/ Lí do chọ đề tài:
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được thực tế khẳng địng là một chủ trương đúng đắn trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, làm trong sạch và lành mạnh hoá các quan hệ xã hội, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, đổi mới cách nghĩ, cách làm để cho việc thực hiện quy chế dân chủ trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quổc trong thời kì đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.
Lê nin đã từng nói: “ Không có dân chủ không có tiến bộ xã hội” Bác Hồ của chúng ta cho rằng: “ Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, dân chủ là của quý báu nhất trên đời của nhân dân, thực hành dân chủ rộng rãi là chiếc chìa khoá vạn năng để giải quyết những khó khăn”
Để thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều luật giáo dục quy định theo phương châm: “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đảm bảo cho công dân, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho giáo dục thực sự là của dân, do dân, vì dân. Là một chủ tịch công đoàn cơ sở, trong quá trình triển khai thực hiện, bản thân tôi nhận thấy có những khó khăn và thuận lkợi sau:
1/ khó khăn:
Nhìn chung nhiều năm nay, trường TH Nguyễn Văn Trỗi cũng đã rất chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhưng trên thực tế việc tổ chức vẫn còn nhiều lúng túng trong triển khai kế hoạch cũng như tổng kết đánh giá bởi nhiều lí do: Cán bộ Công đoàn tổ chức công việc này còn hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến nên hiệu quả chưa cao và chưa mang tính thường xuyên.
2/ Thuận lợi:
Công tác tổ chức thực hiện QCDC cơ sở ở nhà trường có những điều kiện thuận lợi nhất định, trước hết đó là sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ Đảng, của lãnh đạo nhà trường, sự tâm huyết nhiệt tình ham tìm tòi học hỏi của cán bộ Công đoàn cơ sở.
II/ Cơ sở lí luận:
Quy chế dân chủ ở cơ sở được xây dựng và thực hiện theo các quan điếm sau:
Đặt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong cơ chế tổng thể của hệ thống chính trị “ đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ” coi trọng cả 3 mặt trên, không vì nhấn mạnh một mặt mà coi nhẹ, hạ thấp mặt khác.
Vừa phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện nâng cao chất lượng hiệu lực hoạt động ở cấp cơ sở để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng thiết thực gắn liền với lợi ích của mình.
Nội dung các QCDC ở cơ sở phải phù hợp với hiến pháp, pháp luật thể hiện tinh thần dân chủ đi đôi với kỉ cương trật tự, quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ chống quan liêu, mệnh lệnh, lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật.
QCDC nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của dân, động viên sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, ổn định chính trị, tăng cường khối đoàn kết, ngăn chặn và khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng của một số cán bộ, đảng viên và các tệ nạn xã hội góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.theo định hướng XHCN.
III/ Cơ sở thực tiễn:
Trải qua gần 60 năm xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản việt Nam, nhân dân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đất nước ta đã được độc lập, tự do, toàn Đảng, toàn dân đang r sức phấn đấu xây dựng một nướcViệt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Tháng 3 năm 1998 đống chí Lê Khả Phiêu – nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương Đảng trong bài viết “ phát huy quyền làm chủ của nhân dân xây dựng và thiết chế dân chủ cơ sở” : Những năm đổi mới vừa qua quyền làm chủ của nhân dân được Đảng và nhà nước ta phát huy thêm một bước thể hiện rõ trong nhiều chính sách đổi mới kinh tế, chính sách xã hội, tuy nhiên quyền làm chủ của nhân dân vẫn còn bị vi phạm ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực, tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, tham những, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân vẫn đang phổ biến. Phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiển tra chưa được thể chế hoá thành luật cho nên chậm đi vào cuộc sống. Tình trạng mất dân chủ, không để dân bàn bạc và quyết định những công việc cụ thể liên quan trực tiếp đến đời sống và công việc của dân. Tình trạng đó chẳng những làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền mà còn làm triệt tiêu nguồn động lực của nhân dân và xâm phạm vào bản chất tốt đẹp của chế độ.
IV/ Nội dung, biện pháp:
QCDC cơ sở quy định cụ thể các loại công việc để: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
Dân biết: Quy định quyền của mọi người dân được thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của nhân dân.
Dân bàn: Có 2 loại gồm:
Một loại công việc do dân bàn và quyết định trực tiếp.
Một loại công việc do dân bàn và tham gia ý kiến.
Dân giám sát, kiểm tra: Quy chế quy định dân giám sát kiểm tra các loại công việc từ hoạt động đến các việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyết toán tài chính, sử dụng cơ sở vật chất, thu chi các nguồn quỹ, thực hiện các chế độ chính sách…
Dân giám sát kiểm tra tức là thực hiện quyền lực của mình trong quá trình quản lí.
Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền lực làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, đội ngũ cán bộ công chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, kỉ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.
A /trách nhiệm của hiệu trưởng:
1/ Quản lí điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ mọi hoạt động của nhà trường.
2/ Thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức.
3/ lắng nghe và tiếp thu nmhững ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của hiệu trưởng, trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của hiệu trưởng thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên.
4/ Thực hiện đúng chế độ hội họp theo định kì như họp giao ban, họp hội đồng tư vấn, hội nghị cán bộ công chức hàng năm.
5/ thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước, công khai các quyền lợi, chế độ chính sách và việc đánh giá định kì đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, người học.
6/ Gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường như cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, dấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc...
7/ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ trong quản lí nhà trường, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
8/ Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường.
9/ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiểp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thiừo các kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.
10/ Phối hợp với CĐCS tổ chức hội nghị CBCC mỗi năm một lần theo quy định của nhà nước.
B/ Những việc hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định:
1/ kế hoạch dạy học và một số hoạt động khác.
2/ quy trình quản lí đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong nhà trường.
3/ kế hoạch tuyển dụng thêm GV, đào tạo bồi dưỡng trình độ CM, nghiệp vụ cho GV
4/ Kế hoạch xây dựng CSVC của nhà trường .
5/ Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường.
6/ các báo cáo sơ kết, tổng kết của học kì, năm học.
C/ Trách nhiệm của cán bộ giáo viên
1/ Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của nhà giáo theo quy định của luật giáo dục.
2/ Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung hiệu trưởng nêu ra lấy ý kiến đóng góp (đã nêu trên)
3/ Kiên quyết đấu ranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỉ cương, nề nếp trong nhà trường.
4/ Thực hiện đúng những quy định trong pháp lệnh thực hành tiết kiệm.
5/ Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức, tôn trọng đồng nghiệp và HS, bảo vệ uy tín của nhà trường.
D/Những việc cán bộ GV được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm trathông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thong qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:
1/ Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng, nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.
2/ Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng CSVC của nhà trường.
3/ Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.
4/ Công khai các khoản đóng góp của HS, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.
5/ Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Gv, HS.
6/ Việc thực hiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỉ luật.
7/ Những vấn đề tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.
8/ Báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhận xét công chức hàng năm.
E/ Trách nhiệm của các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường.
- Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội, Tổ CM có trách nhiệm:
1/ Tham mưu đề xất những biện pháp giúp hiệu trưởng thực hiện tốt những quy định của quy chế này.
2/ Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong đơn vị.
3/ Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong tổ chức, đoàn thể, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và những quy định của luật giáo dục, điều lệ nhà trường.
G/ Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:
1/ Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
2/ Nâng cao chất lượng sinh hoạt cảu các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương biện pháp thực hiện các bhiệm vụ của nhà trường.
3/ Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lấng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị HT giải quyết, HT không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền tròng ngành theo phân cấp quản lí để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

H / Trách nhiệm của hội cha mẹ HS:
1/ Ban đại diện cha mẹ Hs có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của cha mẹ HS để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau:
1.1 Nội dung công việc có lien quan đến sự phối hợp giữa nhà trương, gia đình để giải quyết những vấn đề có liên quan đến HS.
1.2 Vận động các bậc cha mẹ HS thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà HS được hưởng hoặc thực hiện các nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.
1.3 Vận động các bậc cha mẹ HS thực hiện các hoạt động xã hội hoá giáo dục ở địa phương.
2/ Cha mẹ HS có thể phản ánh trao đổi góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với GV thông qua ban đại diện cha mẹ HS về những vấn đề liên quan đến công tác GD trong nhà trường.
Trên cơ sở kế hoạch đề ra, hàng kì, hàng năm có tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để càng ngày thực hiện càng có hiệu quả hơn.
V/ Kết quả:
Qua quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã giúp cho CB-GV nhận thức sâu sắc hơn về quyền làm chủ và vai trò của CB-GV tong sự nghiệp giáo dục nói riêng và sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung. Nhà trường và tổ chức công đoàn đã mở rộng dân chủ tực tiếp, bầu không khí dân chủ trong trường học được nâng lên rõ rệt, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của CBGV, CBQL – đây là cơ hội để người lao dộng tự giác tham gia xây dựng quê hương, tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội . Thực hiện QCDC ở cơ sở là một chủ trương đúng đắn, hợp với lòng dân, được mọi người nhiệt tình hưởng ứng và được vận dụng sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.
Thực hiện QCDC bằng trí tuệ, kinh nghiệmvà tập hợp sức mạnh tập thể đã bàn bạc tháo gỡ những khó khăn , vướng mắc, không ngừng đổi mới phương pháp hoạt động của nhà trường và các đoàn thể, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, xây dựng các quy ước, quy chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn, xây dựng được môi trường sư phạm lành mạnh, phong cách văn minh lịch sự trong cơ quan, góp phần giữ gìn và phát huy nền văn hoá tiên tiến, đậm dà bản sắc dân tộc.
Thực hiện QCDC đã cân nhắc lựa chọn những người có uy tín, đủ năng lực, trình độ, đảm nhận các chức vụ chủ chốt cũng như thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.
Nâng cao trách nhiệm của CBGV về giám sát, tham gia quản lí, điều hành của chính quyền, phong cách, đạo đức nhà giáo, lối sống của cán bộ công chức, yêu cầu chấp hành pháp luật, giữ nghiêm kỉ cương phép nước.
VI/ Bài học kinh nghiệm:
Qua thực tiễn nhiều năm làm công tác công đoàn, triển khai thực hiện QCDC trong CĐCS bản thân tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau:
1/ Muốn triển khai thực hiện tốt QCDC trước hết phải làm tốt công tác phối kết hợp giữa chính quyền và các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện.
2/ thực hiện tốt vai trò giám sát của BTTND.
3/ Xây dựng kế hoạch triển khai cũng như dánh giá sơ kết, tổng kết nghiêm túc theo định kì để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tránh phô trương, hình thức.
4/ Đa dạng hoá các hình thức tổ chức, tuyên truyền như tổ chức chuyen đề, hội thi, ngoại khoá… nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ, tạo bầu không khí phấn khởi tin tưởng, đoàn kết, đồng thuận trong CBGV, tạo thế và động lực mới cho sự phát triển bền vững.
5/ CB Đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, gần gủi quần chúng để tổ chức bàn bạc tháo gỡ những vấn đề bức xúc trong nội bộ.
6/ Coi trọng việc tuyên chế hoá xây dựng các quy định, quy chế để nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở.
7/ Phát huy dân chủ phải gắn với kỉ cương, kỉ luật, xử lí nghiêm minh đối với những vụ việc tiêu cực, sai phạm, những hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối làm mất đoàn kết, mất ổn định trật tự.
8/ Quan tâm củng cố kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện QCDC đủ mạnh và chú trọng nâng cao vai trò tham mưu.
VII/ Kiến nghị đề xuất:
Công đoàn ngành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở kiến thức, kinh nghiệm về tuyên truyền phổ biến thực hiện QCDC.


Cam Hiếu, ngày 20tháng 4 năm 2009
Người viết


Lê Thị hoài Thương

Chỉnh sửa lần cuối bởi thuong0674 : 06-04-2011 lúc 20:19.

 
thuong0674's Avatar
thuong0674
Đại học
Points: 17,311, Level: 40 Points: 17,311, Level: 40 Points: 17,311, Level: 40
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
Gia nhập: 03-2011
Đơn vị: Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Bài viết: 700
Cảm ơn: 3,629
Được cảm ơn 3,297 lần trong 679 bài
Lượt xem: 12198
Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn thuong0674:
Reply


Những người đang xem chủ đề này: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ chủ đề
Kiểu hiển thị

Quyền đăng bài
Bạn không thể đăng chủ đề mới
Bạn không thể đăng bài trả lời
Bạn không thể đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Nhảy đến diễn đàn

Những chủ đề liên quan
Chủ đề Người khởi xướng Diễn đàn Trả lời Bài cuối
Tìm hiểu bộ lọc Unsharp Mask trong trong Photoshop voanhkiem2008 Tiện ích 0 17-08-2008 21:02

Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 03:42.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net