DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Góc nghiệp vụ sư phạm > Công tác quản lý giáo dục

Công tác quản lý giáo dục Nơi các thầy cô CBQL có thể chia sẻ kinh nghiệm

Reply
 
Công cụ chủ đề Kiểu hiển thị
Old 07-04-2011, 19:42   #1
Quy định về chuẩn nghề nghiệp
thuong0674 thuong0674 is offline 07-04-2011, 19:42


QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
ChươngI: Qui định chung
Điều 1:Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
1/ Qui định về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu Học bao gồm các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn xếp loại ;qui trình đánh giá xếp loại GV tiểu học.
2/ Qui định này áp dụng với mọi loại hình GV TH tại cơ sở Giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục phổ thông.


Điều 2: Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học:
1/ Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;kỹ năng sư phạm mà GV tiểu học cần đạt nhằm đáp ứng mục tiêu của Giáo dục Tiểu Học.
2/ Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và mục tiêu giáo dục TH ở từng giai đoạn giáo dục.
Điều 3:Mục đích ban hành chuẩn:
1/ Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo bồi dưỡng GV tiểu học ở các khoa , trường cao Đẳng ,đại học sư phạm .
2/ Giúp GV tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
3/ Làm cơ sở để đánh giá GV tiểu học hàng năm theo qui chế đánh giá xếp loại GV mầm non và giáo viên phổ thông.
4/ Làm cơ sở đề xuất chế độ, chính sách đối với GV Tiểu học được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp nhưng chưa đáp ứng về điều kiện về văn bản của ngạch ở mức độ cao hơn.
Điều 4:Lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của chuẩn.
1/ Lĩnh vực của chuẩn là tập hợp các yêu cầu có nội dung liên quan trong cùng một phạm vi thể hiện một mặt chủ yếu là năng lực nghề nghiệp của GV .
2/ Yêu cầu chuẩn là nội dung cơ bản đặc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của chuẩn đòi hỏi GV phảI đạt được để đáp ứng mục tiêu GD tiểu học ở từng giai đoạn .
3/ Tiêu chí của chuẩn là nội dung cụ thể thuộc mỗi yêu cầu Chuẩn thể hiện một khía cạnh về năng lực nghề nghiệp GVTH.

Chương 2:Các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học
Điều 5:Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức , lối sống.
1/Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc :
Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.góp phần phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống.
b) Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh.
c) Qua hoạt động dạy học,giáo dục học sinh biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ người cao tuổi;giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam ; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập tự do, lòng tựư hào dân tộc, yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội.
d) Tham gia học tập nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của nhà nước.
2/ Chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước.
Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Chấp hành đầy đủ các qui định của pháp luật, chủ trương chính sách của nhà nước.
b) Thực hiện nghiêm túc các qui định của địa phương.
c) Liên hệ thực tế để giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn trật tự na toàn xã hội nơI công cộng.
d) Vận động gia đình chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, các qui định của địa phương.
3/ Chấp hành qui chế của ngành, qui định của nhà trường, kỷ luật lao động ; Bao gồm các tiêu chí sau:
a)Chấp hành các qui chế,qui định của ngành ,có nghiên cứu và có giảI pháp thực hiện ;
b) Tham gia đóng góp xây dựng và nghiêm túc thực hiện các qui chế hoạt động của nhà trường
c) Thái độ lao động đúng mực; hoàn thành các nhiệm vụ được phân công cải tiến các công tác quản lý học sinh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục.
d) đảm bảo ngày công; lên lớp đúng giờ không tuỳ tiện bỏ lớp ; bỏ tiết dạy ; chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy và giáo dục ở lớp được pjân công.
4) Đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáotinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ; ý thức phấn đáu vươn lên trong nghề nghiệp ; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng
Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Không làm các việc vi phạm phẩm chất đạo đức, danh dự uy tín của nhà giáo không xúc phạm danh dự nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.
b) Sống trung thực, lành mạnh giản dị, gương mẫu,được đồng nghiệp nhân dân học sinh tín nhiệm .
c) Không có những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống trong giảng dạy và giáo dục.
d) Có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên và rèn luyệ sức khoẻ.
5) Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp ;phục vụ nhân dân và học sinh
Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Trung thực trong báo cáo kết quả giảng dạy, đánh giá học sinh và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phân công.
b)Đoàn kết với mọi người; có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn.
c) Phục vụ nhân dân với tháI dộ đúng mực đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học sinh.
d) Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo.
Điều 6: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức.
1/Kiến thức cơ bản bao gồm các tiêu chí sau:
a) Nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình , SGK và các môn học được phân công giảng dạy;
b) B) Có kiến thức chuyên sâu, Đồng thời có khả năng hệ thống hoá kiến thức trong cả cấp học để nâng cao hiệu quả giảng dạy đối với môn học được phân công .
c) Kiến thức cơ bản trong các tiết dạy đảm bảo đủ chính xac, có hệ thống.
d) Có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp một số kiến thức chuyên sâu về một môn học, có khả năng bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu hay học sinh còn hạn chế trở nên tiến bộ.
2)Kién thức vầ tam lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học sinh tiểu học .Bao gồm các tiêu chí sau:
Hiểu biết các đặc điểm vầ tâm lý của học sinh tiểu học, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ;vận dụng được các hiểu biết đó vào hoạt động giáo dục và giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.
b) Nắm được kiến thức về tâm lý học lứa tuổi, sử dụng các kiến thức đó để lựa chọn phương pháp giảng dạy,cách ứng xử sư phạm trong giáo dục phù hợp với học sinh tiểu học;
c) Có kiến thức về giáo dục học , vận dụng có hiệu quả về giáo dục đạo đức, tri thức thẩm mỹ phẩm chất,thể chất và hình thức dạy học trên lớp .
d)Thực hiện phương pháp giáo dục học sinh cá biệt.
3) Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Tham gia học tập, nghiên cứu cơ sở lý luận của việc kiểm tra, đánh giá đối với hoạt động giáo dục và dạy học học ở tiểu học.
b) Tham gia học tập, nghiên cứu các qui định về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học theo tinh thần đổi mới .
c) Thực hiện việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh chính xác , mang tính giáo dục và đúng qui định .
d) Có khả năng soạn các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức kỹ năng môn học và phù hợp với đối tượng của học sinh
4) Kiến thức phổ thông về chính trị xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin , ngoại ngữ tiếng dân tộc.
Bao gồm các tiêu chí sau;
a) Thực hiện bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp cụ đúng với qui định.
b) Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật , giáo dục về môI trường, quyền và bổn phận trẻ em , y tế học đường, an toàn giao thông phòng chống ma tuý tệ nạn xã hội ;
c) Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy ; như tivi, cát sét, đèn chiếu...
d) Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ , hoặc tiếng dân tọc nơI giáo viên công tác hoặc báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn.
5/ Kiến thức địa phương về nhiêm vụ chính trị, kinh tế,văn hoá, xã hội của tỉnh huyện xã nơI giáo viên công tác.
Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế văn hoá xã hội và các nghị quyết của địa phương .
Nghiên cứu tìm hiểu về tình hình và nhu cầu phát triển giáo dục tiểu học của địa phương.
c) Xác định được những ảnh hưởng của gia đình và cọng đồng tới việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh để có biện pháp thiết thực hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục học sinh
d) Có hiểu biết về phong tục, tập quán các hoạt động TDTT ,văn hoá lễ hội truyền thống của địa phương.
Điều 7 )Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm.
1/ Lập được kế hoạch dạy học ; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Xây dựng được kế hoạch giảng dạy cả năm học thể hiện được các hoạt đọng dạy học nhằm cụ thể hoá chương trình của bộ phù hợp với đặc điểm của nhà trường và lớp được phân công giảng dạy.
b) Lập được kế hoạch dựa theo kế hoạch năm học bao gồm các hoạt động chính khoá và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
c) Có kế hoạch giảng dạy từng tuần thể hiện lịch dạy các tiết học và các hoạt động giáo dục học sinh
d) Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động tích cực của thầy và của trò (Soạn giáo án đầy đủ với môn học dạy lần đầu, sử dụng giáo án có điều chỉnh sau một năm dạy.)
2) Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh .Bao gồm các tiêu chí sau :
a) Lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo,chủ động trong việc học tập củ học sinh; làm chủ được lớp học ;xây dựng mội trường học tập hợp tác, thân thiện,tạo sự tự tin cho học sinh hướng dẫn học sinh tự học.
b) Đăt câu hỏi kiểm tra phù hợp đối tượng và phát huy được năng lực học tập của học sinh, chấm chữa bài một cách cẩn thận để giúp học sinh học tập tiến bộ.
c) Có sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể cả đồ dùng dạy học tự làm ; biết khai thác các điều kiện có sẵn để phục vụ giờ dạy , hoặc có ứng dụng phần mềm vào dạy học, hoặc làm đồ dùng có giá trị thực tiển cao.
d) Lời nói rõ ràng, rành mạch, không nói ngọng khi giảng dạy và giao tiếp trong phạm vi nhà trường ; viết chữ đúng mẫu;biết cách hướng dẫn học sinh giữu vở sạch viết chữ đẹp.
3) Công tác chủ nhiẹm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Bao gồm các hoạt động sau.
a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác chủ nhiệm gắn với kế hoạch dạy học ; có biện pháp giáo dục, quản lý học sinh một cách cụ thể để phát triển năng lực học tập của học sinh và thực giáo dục học sinh cá biệt, học sinh chuyên biệt.
b) Phối hợp với gia đình và các đoàn thể ở địa phương để theo dõi , làm công tác giáo dục học sinh.
c)Tổ chức các buổi ngoại khoá hoặc tham quan học tập, sinh hoạt tập thể thích hợp; phối hợp với tổng phụ trách, tạo điều kiện để đội thiếu nhi, sao hi đồng thực hiện các hoạt động tự quản.
4) Thực hiện thông tin 2 chiều trong quản lý chất lượng giáo dục, hành vi trong giao tiếp , ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục.Bao gồm các tiêu chí:
a)Thường xuyên trao đổi góp ý với học sinh về tình hình học tập, tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giò lên lớp và các giảI pháp để cảI tiến chất lượng học tập sau tưừng học kỳ.

b) Dự giừo đồng nghiệp theo qui định , có sổ liên lạc thông báo kết quả học tập của tưng học sinh, tuyệt đối không phê bình học sinh trước lớp hoặc toàn thể phụ huynh ; láng nghe và phụ huynh điều chỉnh biện pháp giúp đỡ học sinh tiến bộ
d) Biết cách xử lý tình huống cụ thể để giáo dục học sinh và vận dụng vào tổng kết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục; ứng xử đồng nghiệp, cộng đồng luôn giữ đúng phong cách nhà giáo.
5)Xây dựng và bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.
Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Lập đủ hồ sơ để quản lý quá trình học tập, rèn luyện học sinh; bảo quản tốt các bài kiểm tra của học sinh
b) Lưu trữ tốt hồ sơ giảng dạy bao gồm giáo án, các tư liệu tài liệu tham khảo thiết thực liên quan đến giảng dạy các bộ môn được phân công dạy.
c) Sắp xếp hồ sơ một cách khoa học, đúng thực tế và có giá trị khoa học, sử dụng cao.
d) Lưu trữ tất cả các bài của Hs chậm phát triển và HS khuyết tật để baod cáo kết quả GD vì sự tiến bộ của HS.

Chương 3Tiêu chuẩn xếp loại,qui trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học
Điều 8: Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu lĩnh vực của chuẩn.
1) Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí của chuẩn.
a) Điểm tối đa là 10;
b) Mức độ tốt (9;10);khá (7,8); trung bình (5,6) kém (dưới 5)
2) Tiêu chuẩn xếp loại các yêu cầu của chuẩn.
a )Điểm tối đa là 40;
b) Mức độ tốt (36-40);khá (28-35); trung bình (20- 37) kém (dưới 20)
3) Tiêu chuẩn xếp loại các lĩnh vực của chuẩn.
a) Điểm tối đa là 200;
b) Mức độ tốt (180- 200 );khá (140- 179); trung bình (100 139) kém (dưới 100)
Điều 9: Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học.
1) Loại xuất sắc:Là những giáo viên đạt loại tốt ở phẩm chất đạo đức, lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm.
2) Loại khá :Là những Gv đạt từ loại khá trở lên ở ở phẩm chất đạo đức, lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm.
3) Loại TB: Là những GV đạt loại từ trung bình trở lên ở phẩm chấtchính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm.
4)Loại kém:Là những GV có một trong ba lĩnh vực xếp loại kém hoặc vi phạm một trong các trường hợp:
a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác.
b)Gian lận trong tuyển sinh, thi cử,cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của HS.
c)Xuyên tạc nội dung giáo dục.
d) ép buộc HS học thêm để thu tiền.
e) Nghiện ma tuý hoặc tham gia các tệ nạn xã hội khác.
g) Vắng mặt không có lý do chính đáng trên 60% tổng số thời lượng học tập bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoặc trên 60% các cuộc sinh hoạt chuyên môn định kỳ.
h) Cả 3 tiết dự giờ do nhà trường tổ chứcđều không đạt yêu cầu.
Điều 10: Qui trìnhđánh giá, xếp loại
1/ Định kỳ vaò cuối năm học hiệu trưởng nhà trường tiến hành tổ chức đánh giá, xếp loại GV TH.
a)Căn cứ vào nội dung từng tiêu chí, yêu cầu của chuẩn, GV tự đánh giá, xếp loại theo các tiêu chuẩn của chuẩn qui định theo các điều 8, 9 của văn bản này.
b) Tổ chuyên môn và đồng nghiệp tham gia nhận xét, góp ý và nghi kết quả vào phiếu đánh giá, xếp loại GV.Đối với những tiêu chí cứ 4 điểm hoặc đạt từ điểm 9 được ít nhất có 50% số GV trong tổ khối tán thành.Đối với tiêu chí có từ điểm 3 trở xuống hoặc đạt điểm 10 được ít nhất có 50% số GV trong tổ khối tán thành.
c) Hiệu trưởng thực hiện đánh giá xếp loại.
Xem xét kết quả tự đánh giá, xếp loại của GV và những ý kiến đóng góp của tổ chuyên môn; khi cần thiết có thể tham khảo thông tin phản hồi từ HS, cha mẹ HS và cộng đồng về GV đó.
Thông qua tập thể lãnh đạo nhà trường, đại diện chi bộ, công đoàn, chi đoàn, các tổ trưởng hoặc khối trưởng chuyên môn để đánh giá xếp loại.
Trường hợp cần thiết có thể trao đổi với GV trước khi quyết định đánh giá xếp loại để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của GV.
Ghi nhận xét, kết quả đánh giá, xếp loại từng lĩnh vực và kết quả đánh giá , xếp loại chung vào phiếu đánh giá xếp loại của GV.
Công khai kết quả đánh giá GV trước tập thể nhà trường.
d) Trong trường hợp chưa đồng ý với kết luận của Hiệu trưởng, GV có quyền khiếu nại với hội đồng nhà trường.Nếu vẫn chưa có sự thống nhất, GV có quyền khiếu nại để cơ quan có thẩm quyền tổ chức khảo sát, kiểm tra đánh giá lại.
2) Trong trường hợp GV được đánh giá cận với mức độ tốt, khá hoặc trung bình, việc xem xét nâng hay giữ nguyên dựa trên sự phấn đấu của mỗi GV, hiệu trưởng nhà trường quyết định với những trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về quyết định đó.
3) Trong quá trình đánh giá, xếp loại cần xem xét một cách hơp lý đối với GV dạy nhiều môn học và GV dạy một môn.
( Sưu tầm)

 
thuong0674's Avatar
thuong0674
Đại học
Points: 17,311, Level: 40 Points: 17,311, Level: 40 Points: 17,311, Level: 40
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
Gia nhập: 03-2011
Đơn vị: Trường TH Nguyễn Viết Xuân
Bài viết: 700
Cảm ơn: 3,629
Được cảm ơn 3,297 lần trong 679 bài
Lượt xem: 7928
Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn thuong0674:
Reply


Những người đang xem chủ đề này: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ chủ đề
Kiểu hiển thị

Quyền đăng bài
Bạn không thể đăng chủ đề mới
Bạn không thể đăng bài trả lời
Bạn không thể đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Nhảy đến diễn đàn

Những chủ đề liên quan
Chủ đề Người khởi xướng Diễn đàn Trả lời Bài cuối
Nỗi buồn nghề nghiệp capxuantu Tự sáng tác 4 18-12-2009 22:57
Xin đề trắc nghiệm Nghề PT tktrungkien Tin Học 1 25-12-2008 12:55
Nghề nghiệp kieungalethi Lời hay ý đẹp 1 08-11-2008 22:26
Cần tìm quy chế thi, xếp loại tốt nghiệp nghề PT diepminh Hướng Nghiệp 1 14-06-2008 20:47
Các tác phẩm nghệ thuật trên bàn phím và chuột máy tính echip_th Thế giới quanh ta 0 22-04-2008 22:43

Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 22:09.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net