DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Các chương trình Giáo dục của Intel tại Việt Nam > Chương trình ITGS (Intel Teach Getting Started Course) > Thảo luận nội dung tập huấn > Phụ lục cho MT

Phụ lục cho MT Các phụ lục hỗ trợ MT tập huấn

Reply
 
Công cụ chủ đề Kiểu hiển thị
Old 29-02-2008, 11:19   #1
ThiHoa
Trưởng ban ITP
Points: 376,828, Level: 100 Points: 376,828, Level: 100 Points: 376,828, Level: 100
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
ThiHoa's Avatar
 
Gia nhập: 06-2007
Đơn vị: Sở GD-ĐT TP.HCM
Bài viết: 1,400
Cảm ơn: 4,485
Được cảm ơn 6,156 lần trong 1,167 bài
Mặc định Xây dựng tài liệu tham khảo thế nào cho đúng chuẩn?

Với việc hòa nhập, chúng ta cần phải tôn trọng hơn khi khai thác các tài liệu, bản quyền. Giới thiệu với các bạn mẫu định dạng tài liệu trích dẫn, tham khảo :
510 PHỤ CHÚ VỀ TRÍCH DẪN, THAM CHIẾU (L)
Chỉ thị 1
Mức độ bao quát/vị trí trong nguồn

0 Không biết mức độ bao quát

1 Bao quát toàn bộ

2 Bao quát chọn lọc

3 Không nêu vị trí trong nguồn

4 Nêu vị trí trong nguồn
Chỉ thị 2
Không xác định

# Không xác định


Mã trường con
$a Tên nguồn (KL)

$b Mức độ bao quát của nguồn (KL)

$c Vị trí trong nguồn (KL)

$x Số ISSN (KL)
$3 Tài liệu được đặc tả (KL)

$6 Liên kết (KL)

$8 Liên kết trường và số thứ tự (L)


ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI TRƯỜNG
Trường này chứa phụ chú trích dẫn hoặc tham chiếu đến các bản mô tả hoặc tổng quan thư mục được xuất bản của tài liệu. Trường này được sử dụng để chỉ rõ tài liệu đang xử lý được trích dẫn và tổng quan ở đâu. Lời trích dẫn hoặc tham chiếu có thể nhập ở dạng rút gọn (thí dụ, sử dụng từ viết tắt thông dụng,...). Lời văn cụ thể của bản mô tả đã được xuất bản không được nhập ở trường 510 mà được nhập vào trường 520 (Tóm tắt/chú giải).

Đối với sách và bản nhạc, trường này ghi tham chiếu đến những bản mô tả của tài liệu đã được xuất bản (thí dụ, bản mô tả tài liệu hiếm được ghi ngắn gọn, khổ mẫu đã được chuẩn hoá) hoặc là các tổng quan (thí dụ, tổng quan về tài liệu chuyên ngành).

Đối với xuất bản phẩm nhiều kỳ, trường này được dùng để chỉ xuất bản phẩm mà trong đó xuất bản phẩm nhiều kỳ được định chỉ số và/hoặc được tóm tắt cũng như năm bao quát, nếu có. Các dịch vụ tóm tắt và định chỉ số được tham chiếu cũng thường là xuất bản phẩm nhiều kỳ. Có thể ghi vào trường này một số tên sách chuyên khảo, là công cụ tra cứu chuẩn của lĩnh vực khoa học hoặc các thời kỳ không được ghi trong các xuất bản phẩm nhiều kỳ.

Đối với tài liệu nhìn không công bố hoặc tài liệu đồ hoạ được kiểm soát chung, thì trường này chứa tham chiếu về bản mô tả của tác phẩm hoặc tuyển tập. Trích dẫn đến tổng quan các tài liệu nhìn chiếu được, cũng được ghi vào trường này.

Đối với tài liệu hỗn hợp, trường này chứa các tham chiếu về các xuất bản phẩm mà trong đó có các bài tóm tắt, lời trích dẫn, các bản mô tả, hoặc các chỉ số của tài liệu được mô tả.

Trường 510 còn được sử dụng khi việc định chỉ số và/hoặc tổng quan nằm ngoài tài liệu được giới thiệu trong biểu ghi thư mục. Trường 555 (Phụ chú về bảng tra tích hợp/các phương tiện hỗ trợ tìm) được sử dụng khi chỉ số là một phần tích hợp của tài liệu. Khi nhan đề nguồn của chỉ số, tóm tắt, tổng quan,... thay đổi, thì trường 510 được sử dụng lặp lại cho từng nhan đề. Khi mức độ bao quát thay đổi, đòi hỏi phải có giá trị khác nhau cho chỉ thị 1, có thể cập nhật thêm một trường 510 mới vào biểu ghi chứa thời gian thích hợp.

Trường 510 là trường lặp đối với các trích dẫn nguồn đa dạng.

Các phụ chú về trích dẫn/tham chiếu thường được hiển thị và/hoặc in cùng với dẫn thuật hoặc dẫn từ được tạo ra như mẫu hiển thị cố định trên cơ sở giá trị chỉ thị 1.

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH DANH NỘI DUNG
Chỉ thị
Chỉ thị 1 - Mức độ bao quát/vị trí trong nguồn
Vị trí chỉ thị 1 chứa giá trị cho biết liệu trường chứa hay không chứa vị trí cụ thể trong nguồn được trích dẫn hay không. Đối với xuất bản phẩm nhiều kỳ, giá trị trong vị trí chỉ thị 1 chỉ dạng bao quát ghi trong tài liệu bởi dịch vụ định chỉ số và tóm tắt. Giá trị của vị trí chỉ thị 1 cũng kiểm soát việc tạo ra mẫu hiển thị cố định trước phụ chú.

0 - Không biết mức độ bao quát
Giá trị 0 cho biết mức độ bao quát không được định rõ. Giá trị này được sử dụng để tạo ra mẫu hiển thị cố định "Định chỉ số bởi:".

1 - Bao quát toàn bộ
Giá trị 1 cho biết mức độ bao quát trong đó dịch vụ định chỉ số và tóm tắt bao quát tất cả các bài trong tạp chí và/hoặc toàn bộ các số trong từng tập và có tính đến việc quy định độ bao quát đầy đủ. Giá trị được sử dụng để tạo ra mẫu hiển thị cố định Định chỉ số đầy đủ bởi:.

510 1#$aEducation index, $b1966 - , $x0013 - 1385

[Xuất bản phẩm nhiều kỳ được định chỉ số đầy đủ.]

2 - Bao quát chọn lọc
Giá trị 2 cho biết dịch vụ tóm tắt và định chỉ số không xử lý toàn bộ (chỉ chọn lọc) các bài tạp chí trong xuất bản phẩm định kỳ. Giá trị được sử dụng để tạo ra mẫu hiển thị cố định Định chỉ số chọn lọc bởi:.

510 2#$aMoving picture world, $b1975 -

3 - Không nêu vị trí trong nguồn
Giá trị 3 cho biết vị trí cụ thể (thí dụ, tập, số trang) của trích dẫn trong nguồn không được ghi ở trường 510. Giá trị được sử dụng để tạo ra mẫu hiển thị cố định Tham chiếu:

510 3#$aBản đồ về nội chiến ở Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ

4 - Nêu vị trí trong nguồn
Giá trị 4 cho biết vị trí cụ thể (thí dụ, tập, số trang) của trích dẫn trong nguồn được ghi ở trường 510. Giá trị được sử dụng để tạo ra mẫu hiển thị cố định Tham chiếu:

510 4#$aAlgae abstracts, $cv. 3, W73 - 11952

510 4#$aCase, A.E. Poetical miscellanies, $c440, 1b, 2c, 3b,4 - 6

[Xuất bản phẩm nhiều kỳ được trích dẫn trong thư mục.]

Chỉ thị 2 - Không xác định
Vị trí chỉ thị 2 không xác định và chứa một khoảng trống (#).

Mã trường con
$a - Tên nguồn
Trường con $a chứa tên nguồn trong đó có chứa tham chiếu hoặc trích dẫn. Tên nguồn có thể ghi dưới dạng đầy đủ hoặc viết tắt, thí dụ Evans for Evans, Charles. American bibliography.

Các mẫu chuẩn về trích dẫn cho các thư mục và mục lục sử dụng trong biên mục tài liệu hiếm dựa trên các Mẫu trích dẫn chuẩn cho các mục lục và thư mục đã được xuất bản dùng cho biên mục sách hiếm.

510 3#$aBibliographie cartographique internationale

510 3#$aHiler, H. Bibl. of costume

510 4#$aTV guide (Philadelphia), $c112181, tr. 48

Trường con $a chứa nhan đề nguồn (thí dụ, Index Medicus) nhưng không phải là tên tổ chức hay công ty (thí dụ, Thư viện Y học Quốc gia). Nhan đề khoá được sử dụng khi có thể. Nếu như ở đó không có xuất bản phẩm in ấn, thì thông thường sử dụng dạng tên của cơ sở dữ liệu trực tuyến. Trong trường hợp tồn tại cả hai: xuất bản phẩm in ấn và cơ sở dữ liệu trực tuyến, thì ưu tiên lựa chọn tên của xuất bản phẩm in ấn.

510 0#$aIndustrial arts index

510 3#$aSchool library journal, June 1994

[Tham chiếu đối với tạp chí của tài liệu thư mục]

$b - Mức độ bao quát của nguồn
Trường con $b chứa thời gian và/hoặc thứ tự tập của xuất bản phẩm tiếp tục mà cùng với nó dịch vụ xử lý bắt đầu và kết thúc.

510 1#$aNexis, $bJan. 13, 1975 -

510 3#$aIndex Medicus, $x0019 - 3879 $bv1n1, 1984 -

$c - Vị trí trong nguồn
Trường con $c cho biết vị trí cụ thể của trích dẫn hoặc tham chiếu trong nguồn (thí dụ, số trang, số tập,...). Khi trường con $c có mặt thì vị trí chỉ thị 1 của phụ chú sẽ chứa giá trị 4 (Nêu vị trí trong nguồn).

510 4#$aGoff, $cA - 970

510 4#$aBM XV cent., $cII, tr. 346 (IB.5874)

510 4#$aSchramm, $cv. 4, tr. 10, 50, và III

510 4#$aLC Treasure maps (2nd ed.), $c13

$x - Số ISSN
Trường con $x chứa số ISSN của nguồn xuất bản phẩm tiếp tục ghi ở trường con $a.

510 2#$aChemical abstracts, $x0009 - 2258

$3 - Tài liệu được đặc tả
Trường con $3 chứa thông tin cho biết đây là phần của tài liệu được mô tả áp dụng trường này.

510 4#$331911 Arctic field notebook$aDay, Harold. "Statistical Methods for Population Transport Estimation," Journal of Ecological Studies, $cvol. 7, 1974, p. 187

$6 - Liên kết
$8 - Liên kết trường và số thứ tự
Xem mô tả các trường con này ở phụ lục A.

QUY ƯỚC NHẬP DỮ LIỆU
Dấu phân cách - Dấu phẩy thường đặt ở cuối trường con $a, $b, $c, và/hoặc $x nếu có trường con khác theo sau. Trường 510 kết thúc bằng một dấu gạch ngang ( - ) nếu như ở cuối là trường con $b; nếu không thì trường sẽ không có dấu phân cách khi kết thúc trường. Hệ thống có thể bổ sung một dấu chấm ở cuối trường nếu muốn. Khi có nhiều trường 510 xuất hiện cùng với giá trị chỉ thị giống nhau thì dữ liệu có thể lại được cấu trúc để tạo ra thành một phụ chú, với dấu chấm phẩy để phân cách khi hiển thị.

Nội dung các trường:

510 4b$aCopinger, $c5747

510 4#$aGoff, $cT - 90

Hiển thị thí dụ:

Tham chiếu: Copinger, 5747; Goff, T - 90.

Khi phụ chú tham chiếu gồm trích dẫn họ tên tác giả/nhan đề, thì có một dấu chấm và một khoảng trống sau tên tác giả.

510 4#$aStreeter, T.W. Texas, $c997

Các mạo từ ở đầu - Các mạo từ ở đầu thường được bỏ qua trong trích dẫn nhan đề và tác giả/nhan đề.

Mẫu hiển thị cố định - Dẫn thuật hoặc dẫn từ như Tham chiếu:, Định chỉ số bởi:,.... không có trong biểu ghi USMARC. Chúng có thể được hệ thống tạo ra như mẫu hiển thị cố định cùng với giá trị của chỉ thị 1.

Chỉ thị 1 Mẫu hiển thị cố định

0 Định chỉ số bởi:

1 Định chỉ số đầy đủ bởi:

2 Định chỉ số lựa chọn bởi:

3 Tham chiếu:

4 Tham chiếu:

Sau chữ viết tắt ISSN là một khoảng trống có thể do hệ thống tạo ra như mẫu hiển thị cố định cùng với sự có mặt của trường con $x.

Nội dung trường:

510 1#$aEducation index, $b1966 - , $x0013 - 1385

Hiển thị thí dụ:

Định chỉ số đầy đủ bởi: Education index, 1966 - , ISSN 0013 - 1385511.

(Khai thác từ http://www.clst.ac.vn/nghiepvu/marc/...N,%20THAM%20CH)

Đối với mẫu chuẩn quốc tế, chúng ta có hai chuẩn : MLA và APA
Xem tại đây
ThiHoa is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn ThiHoa:
Old 20-08-2012, 15:08   #2
quanghop
Lớp lá
Points: 187, Level: 2 Points: 187, Level: 2 Points: 187, Level: 2
Activity: 68% Activity: 68% Activity: 68%
 
Gia nhập: 08-2012
Đơn vị: Trường THCS Thị trấn Kiên Lương 1
Bài viết: 26
Cảm ơn: 43
Được cảm ơn 40 lần trong 17 bài
Mặc định

Toàn từ ngữ chuyên môn! Làm bối rối quá @@
__________________
Sống là không chờ đợi - Chiến đấu không ngại gian nan!
quanghop is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Reply


Những người đang xem chủ đề này: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ chủ đề
Kiểu hiển thị

Quyền đăng bài
Bạn không thể đăng chủ đề mới
Bạn không thể đăng bài trả lời
Bạn không thể đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Nhảy đến diễn đàn

Những chủ đề liên quan
Chủ đề Người khởi xướng Diễn đàn Trả lời Bài cuối
Xây dựng nền nếp tự quản phamtran Chủ Nhiệm 7 23-09-2008 11:24
Bản đồ Việt Nam trực tuyến tannghia1977 Web hay 0 21-12-2007 11:28
Sơ kết đợt I các lớp ITGS Quận Cẩm Lệ nguyệt Ngô Tin tức - Sự kiện 2 15-12-2007 08:16
Kế hoạch hành động và sản phẩm ITGS của PT THĐ nguyennga Kế hoạch hành động 0 12-12-2007 21:21
Tài liệu tham khảo KHHĐ thuhien Mô-đun 11 1 27-08-2007 21:22

Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 01:46.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net