DạyhọcIntel.net  

Bộ Giáo dục
Đào tạo

Chương trình dạy học
của Intel tại Việt Nam

Tài liệu
Hướng dẫn Kỹ năng

Viện Nghiên cứu Giáo dục
ĐH Sư Phạm TP. HCM

Intel Teach Elements


Trở lại   DạyhọcIntel.net > Góc nghiệp vụ sư phạm > Công tác chuyên môn > Tin Học

Reply
 
Công cụ chủ đề Kiểu hiển thị
Old 23-03-2008, 21:40   #1
Đề kiểm tra 1 tiết HK2 Tin học 11 (Pascal)
huynhhieu huynhhieu is offline 23-03-2008, 21:40

1/ Khai báo nào sau đây là đúng cú pháp
a Type 1mang = array [1..100] of byte;
b Type mang1c = array [1-100] of byte;
c Type mang1c = array (1..100) of byte;
d Type mang1c = array [1..100] of byte;

2/ Khai báo nào sau đây là sai cú pháp
a Type mang2c = array [10..100,1..10] of char;
b Type mang2c = array [1..10,10..100] of char;
c Type mang2c = array [1..100,1..100] of byte;
d Type mang2c = array [1..100;1..100] of char;

3/ Nếu khai báo biến a:array[1..100,1..100] of integer thì việc truy xuất đến phần tử nào là đúng
a a[i,j]
b a[i;j]
c a[i][j]
d a[i],[j]

4/ Đoạn chương trình sau khi thực hiện cho kết quả gì
Var a:array[1..3] of byte; i:byte;
Begin
For i:=1 to 3 do a[i]:=i;
For i:=1 to 3 do
If a[i] mod 2 = 0 then Write(a[i]);
End.
a 2
b 1
c 1 2 3
d 3

5/ Trong Pascal, để xuất các phần tử của mảng 1 chiều ta dùng mấy vòng For?
a 0
b 1
c 2
d 3

6/ Trong Pascal, để xuất các phần tử của mảng 2 chiều ta dùng mấy vòng For?
a 3
b 2
c 1
d 0

7/ Đoạn chương trình sau làm gi?
S:=0;
For i:=1 to n do S:=S+a[i];
a Đếm số phần tử của mảng A
b In ra mảng A
c Tính tổng các phần tử của mảng A
d Nhập mảng A

8/ Khai báo sau đây thì mảng có tối đa bao nhiêu phần tử?
Var a:array [1..10,2..5] of byte;
a 50
b 40
c 100
d 30

9/ Với khai báo sau:
Var a,b : array [1..100] of integer; c:array[1..100] of byte;
Câu lệnh nào sau đây là sai?
a a:=b;
b b:=a;
c a:=c;
d c:=a;

10/ Trong ngôn ngữ Pascal, xâu là:
a Mảng các kí tự
b Tập hợp các chữ cái và chữ số
c Tập hợp các chữ cái từ A đến Z
d Dãy các kí tự trong bảng mã ASCII

11/ Cách khai báo xâu nào là đúng?
a s : array[1..255] of char;
b s : File of String;
c s : char[256];
d s : string[30];

12/ Một xâu có tối đa bao nhiêu kí tự?
a 64
b 255
c 128
d 256

13/ Xâu không có kí tự nào gọi là:
a Xâu không
b Xâu chứa khoảng trắng
c Xâu rỗng
d Không có loại xâu này

14/ Phần tử đầu tiên của xâu là phần tử thứ:
a 1
b Do người lập trình khai báo
c 0
d Không có chỉ số

15/ Khai báo nào sau đây là sai:
a s:string[1];
b s:string[100];
c s:string[256];
d s:string;

16/ a sẽ có kết quả là gì trong đoạn chương trình sau:
a:='tuoi hoc tro'; delete(a,9,4);
a xâu rỗng
b tuoi hoc
c hoc tro
d tuoi

17/ a sẽ có kết quả là gì trong đoạn chương trình sau:
a:='tuoi hoc tro'; delete(a,1,length(a));
a hoc tro
b xâu rỗng
c tuoi hoc
d tuoi

18/ a sẽ có kết quả là gì trong đoạn chương trình sau:
a:='hoc tro'; b:='tuoi'; insert(a,b,5);
a hoc tro
b hoc tuoi tro
c tuoi hoc tro
d Sai cú pháp

19/ Cho đoạn chương trình sau:
a:='Truong Dinh';
b:='truong dinh'
Phát biểu nào là đúng?
a a bằng b
b Không thể so sánh 2 xâu
c b lớn hơn a
d a lớn hơn b

20/ Câu lệnh nào xóa kí tự cuối cùng của xâu a?
a delete(a,1,255)
b delete(a,1,length(a))
c delete(a,length(a),1)
d delete(a,255,1)

21/ a:='Truong Truong Dinh';
pos('Truong',a) cho giá trị là:
a 1
b 2
c 6
d 5

22/ Đoạn chương trình sau làm gì?
For i:=length(a) downto 1 do write(a[i]);
a Viết ra kí tự đầu của a
b Viết ra kí tự cuối của a
c Viết xâu a theo thứ tự ngược
d Viết xâu a theo thứ tự

23/ Đoạn chương trình sau làm gì?
k:=0;
For i:=1 to length(a) do
If a[i]='a' then k:=k+1;
a Đếm số kí tự số trong xâu a
b Đếm số kí tự a trong xâu a
c Đếm số kí tự trắng trong xâu a
d Đếm số kí tự trong xâu a

24/ Đoạn chương trình sau làm gì?
k:=0;
For i:=1 to length(a) do
If a[i]=a[1] then k:=k+1;
a Đếm số kí tự trắng trong xâu a
b Đếm số kí tự số trong xâu a
c Đếm số kí tự a trong xâu a
d Đếm số kí tự giống kí tự đầu trong xâu a

25/ Chương trình sau sẽ viết ra cái gì?
For i:=1 to n do
If a[i] mod 2 =1 then Write(a[i]);
a Viết ra tổng của mảng a
b Viết ra các số lẻ của mảng a
c Viết ra tất cả các số của mảng a
d Viết ra các số chẳn của mảng a


¤ Đáp án của đề thi:
1[ 1]d... 2[ 1]d... 3[ 1]a... 4[ 1]a... 5[ 1]b... 6[ 1]b... 7[ 1]c... 8[ 1]b...
9[ 1]d... 10[ 1]d... 11[ 1]d... 12[ 1]b... 13[ 1]c... 14[ 1]a... 15[ 1]c... 16[ 1]b...
17[ 1]c... 18[ 1]a... 19[ 1]c... 20[ 1]c... 21[ 1]a... 22[ 1]c... 23[ 1]b... 24[ 1]d...
25[ 1]b..
__________________
Huỳnh Hiếu
https://www.facebook.com/huynhtienhieu

 
huynhhieu's Avatar
huynhhieu
Lớp 3
Points: 12,311, Level: 33 Points: 12,311, Level: 33 Points: 12,311, Level: 33
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
Gia nhập: 07-2007
Đơn vị: THPT Trương Định - Gò Công - Tiền Giang
Bài viết: 64
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 103 lần trong 31 bài
Lượt xem: 21924
Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn huynhhieu:
Old 24-03-2008, 09:13   #2
tungld
Cao đẳng
Points: 84,989, Level: 90 Points: 84,989, Level: 90 Points: 84,989, Level: 90
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
tungld's Avatar
 
Gia nhập: 02-2008
Đơn vị: Trường THPT Quảng Uyên, Cao Bằng
Bài viết: 542
Cảm ơn: 723
Được cảm ơn 956 lần trong 336 bài
Bài viết blog: 1
Mặc định

đề của thầy rất hay, nhưng theo em nên cho thêm phần tự luận (1 câu) yêu cầu hs viết 1 chương trình nhỏ như: nhập dữ liệu vào một mảng một chiều và đếm các số chẵn (hoặc tìm, xử lý các phần tử đặc biệt trên mảng).
Ví dụ: Viết chương trình nhập vào bàn phím 1 số nguyên dương n (n<1000) và dãy n số nguyên dương. Rồi đếm và đưa ra màn hình số lượng các số chẵn, (hoặc lẻ, số nguyên tố,..). hoặc một bài tập nhỏ về kiểu xâu ký tự.
__________________
Biển học là vô bờ
Chuyên cần thì cập bến.
----------
Home page: thptquanguyen.edu.vn
tungld is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Old 24-03-2008, 10:37   #3
huynhhieu
Lớp 3
Points: 12,311, Level: 33 Points: 12,311, Level: 33 Points: 12,311, Level: 33
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
huynhhieu's Avatar
 
Gia nhập: 07-2007
Đơn vị: THPT Trương Định - Gò Công - Tiền Giang
Bài viết: 64
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 103 lần trong 31 bài
Mặc định

Cám ơn bạn, đương nhiên là có chứ, phần này chỉ là trắc nghiệm, chiếm 70% số điểm.
__________________
Huỳnh Hiếu
https://www.facebook.com/huynhtienhieu
huynhhieu is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Old 25-03-2008, 08:33   #4
phuongso
Lớp mầm
Points: 2,690, Level: 14 Points: 2,690, Level: 14 Points: 2,690, Level: 14
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
Gia nhập: 03-2008
Đơn vị: Tay ninh
Bài viết: 2
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 5 lần trong 1 bài
Exclamation de thi hkI_tin 11

KIEÅM TRA HKI-07-08
Moân : Tin hoïc
1. Cho caùc bieåu dieãn öùng vôùi soá thöù töï:
1) ‘12E+6’ 2) 2.5E + 3 3) 12.5 4) 15A + 7
Caùc bieåu dieãn töông öùng laø haèng kieåu soá trong PASCAL:
A). 1), 3) B). 2), 4) C). 3) *D). 2), 3)
2. Cho caùc bieåu dieãn öùng vôùi soá thöù töï:
1) ‘ 2.5E+6 ’ 2) 50E - 2 3) 30.5 4) 15A + 7 5) ‘Tin hoc’
Caùc bieåu dieãn töông öùng laø haèng kieåu chuoåi trong PASCAL:
A). 1), 4) B). 1),2), 4), 5) C). 2), 3) *D). 1), 5)
3. Cho caùc bieåu dieãn öùng vôùi soá thöù töï:
1) 20BTAP 2) BAITAP01 3) X&Y 4) SO_THUC 5) SO NGUYEN
Caùc bieåu dieãn töông öùng laø teân ñuùng trong PASCAL:
A). 1), 2), 4), 5) *B). 2), 4) C). 2), 3),5) D). 4), 5)
4. Cho caùc bieåu dieãn öùng vôùi soá thöù töï:
1) ‘TRUE ’ 2) “FALSE” 3) TRUE 4) FALSE
Caùc bieåu dieãn töông öùng laø haèng LOGIC trong PASCAL:
A). 1) B). 1),2), 3),4) *C). 3),4) D). 2)
5. Trong Pascal, cho caâu leänh vaø phaàn chuù thích töông öùng theo thöù töï nhö sau:
1) S := a*b; (Tính dieän tích HCN) 2) S := a*b; {Tính dieän tích HCN}
3) S := a*b; “Tính dieän tích HCN” 4) S := a*b; (*Tính dieän tích HCN*)
Caâu leänh coù cuù phaùp ñuùng laø:
*A). 2), 4) B). 2) C). 3) D). 4)
6. Trong Pascal, caùc töø khoùa thöôøng duøng trong phaàn khai baùo moät chöông trình ñôn giaûn laø:
1) USES 2) VAR 3) PROGRAM 4) CONST
Thöù töï khai baùo ñuùng caùc thaønh phaàn töông öùng vôùi caùc töø khoùa laø:
*A). 3), 1), 4), 2) A). 3), 1), 2), 4) C). 3), 4), 1), 2)
7. Trong PASCAL, Töø khoùa duøng ñeå khai baùo haèng laø:
A). VAR B). USES *C). CONST D). BEGIN
8. Caâu leänh READLN; coù chöùc naêng:
A). Xoùa maøn hình B). Xuoáng doøng C). Chôø nhaäp bieán *D). Chôø nhaán Enter
9. Caâu leänh CLRSCR; coù chöùc naêng:
*A). Xoùa maøn hình B). Xuoáng doøng C). Chôø nhaán Enter D). Chôø nhaäp bieán
10. Trong PASCAL, Töø khoùa duøng ñeå khai baùo bieán laø:
A). BEGIN B). USES C). CONST *D). VAR
11. Trong PASCAL, Töø khoùa duøng ñeå khai baùo teân chöông trình laø:
A). USES *B). PROGRAM C). CONST *D). VAR
12. Trong Pascal, Cho ñoaïn leänh:
S:= 25.73;
WRITELN(‘S= ‘, S:8:3);
Sau khi maùy thöïc hieän ñoaïn leänh treân, maøn hình xuaát hieän:
A). S= ̺̺̺ 25.73 vaø ñöa con troû xuoáng ñaàu doøng.
B). S= ̺̺ 25.730 vaø ñöa con troû veà cuoái doøng.
*C). S= ̺̺ 25.730 vaø ñöa con troû xuoáng ñaàu doøng.
D). S= ̺̺̺ 25.73 vaø ñöa con troû veà cuoái doøng.
13.Trong Pascal, ñeå nhaäp laàn löôït hai giaù trò töø phímvaø gaùn giaù trò ñoù töông öùng cho hai bieán x, y ta duøng leänh:
A). WRITELN(x,y) ; B). WRITE(x,y); *C). READLN(x,y) ; D). READLN(x;y);
14. Trong Pascal, Leänh naøo sau ñaây duøng ñeå khai baùo hai bieán X, Y laø caùc soá thöïc ?
A). VAR X; Y REAL; B). VAR X,Y : INTEGER;
C). VAR X,Y: LONGINT; *D). VAR X,Y : REAL ;
15. Trong Pascal, Leänh naøo sau ñaây duøng ñeå khai baùo hai bieán M, N laø soá nguyeân vaø X, Y laøsoá thöïc?
*A). VAR M,N : LONGINT; X, Y REAL; B). VAR M,N :REAL ; X,Y : INTEGER;
C). VAR M,N : REAL ; X,Y: LONGINT; D). VAR M,N : EXTENDED; X,Y : REAL;
16. Trong Pascal, Leänh naøo sau ñaây laø phuø hôïp nhaát duøng ñeå khai baùo hai bieán soá nguyeân M coù giaù trò trong khoaûng 10 ñeán 200 vaø N coù giaù trò trong khoaûng – 100 ñeán 100?
*A). VAR M: BYTE; N: INTEGER; B). VAR M,N :BYTE;
C). VAR M,N : WORD; D). VAR M,N : LONGINT;
17. Bieåu thöùc ñeå kieåm tra “M laø soá chaün” laø:
A). M DIV 2 = 0 ; *B). M MOD 2 = 0 ;
C). M DIV 2 < > 0; D). M MOD 2 < > 0 ;
18. Bieåu thöùc ñeå kieåm tra “M laø soá chaün vaø N laø soá leõ” laø:
A). (M MOD 2 = 0) AND (N DIV 2 = 1); *B). (M MOD 2 = 0) AND (N MOD 2 < > 0);
C). (M MOD 2 = 0) OR (N MOD 2 =1); D). (M MOD 2 < > 0) AND (N MOD 2 = 0);
19. Bieåu thöùc logic: (N div 100 > 0) and ( N div 1000 = 0). Ñeå kieåm tra:
A). N coù chia heát cho 1000 hay khoâng; *B). N coù hai chöõ soá coù nghóa hay khoâng;
C). N coù ba chöõ soá coù nghóa hay khoâng; D). N coù lôn hôn 100 hay khoâng;
20. Xeùt ñoaïn chöông trình:
T:= 0;
FOR I:= 100
TO 999 DO
IF (I MOD 2 < > 0) AND (I MOD 3 = 0) THEN T := T + I;
Ñoaïn chöông trình treân duøng ñeå:
A). Tính toång taát caû caùc soá töï nhieân coù 3 chöõ soá.
B). Tính toång taát caû caùc soá leõ coù 3 chöõ soá.
*C). Tính toång taát caû caùc soá coù 3 chöõ soá laø soá leõ vaø chia heát cho 3.
D). Tính toång taát caû caùc soá coù 3 chöõ soá laø soá chaün vaø chia heát cho 3.
21. Ñeå khai baùo hai haèng soá MAX = 5000 vaø MIN= 100 ta duøng leänh:
A). CONST MAX : 5000; MIN: 100; B). VAR MAX = 5000; MIN= 100;
*C). CONST MAX = 5000; MIN = 100; D). VAR MAX: 5000; MIN: 100;
22. Cho x, y laø hai soá nguyeân, ñeå tính P = , ta caàn khai baùo :
A). VAR x,y, P : REAL ; B). VAR x, y, P : LONGINT;
*C). VAR x, y : LONGINT; P: REAL; D). VAR x, y: REAL; P: LONGINT;
23. Phím naøo ñeå chaïy thöû chöông trình ?
A). ALT + F9 B). F9 C). ALT+F3 *D). CTRL+F9
24. Cho ñoaïn chöông trình:
S :=0 ; T:=0;
FOR I:= 1 TO 6 DO
IF I mod 3= 0 THEN T := T + I
ELSE S:= S + I;
Sau khi thöïc hieän ñoaïn chöông trình treân, maùy cho keát quaû:
A). S= 21; T=9 *B). S= 12; T=9 C). Khoâng xaùc ñònh D). S= 5; T=6
25. Cho ñoaïn chöông trình:
x:=2; y=4;
IF x > y THEN F:= 2*x - y
ELSE IF x=y THEN F:= 2*x ELSE F:= x*x + y*y ;
Sau khi thöïc hieän ñoaïn chöông trình treân, giaù trò F laø :
A).Khoâng xaùc ñònh B). F = 0 *C). F= 20 D). F= 4
26.Trong Pascal, Cho ñoaïn chöông trình:
S :=0 ; T:=0;
FOR i := 1 TO 5 DO
BEGIN
S:= S+ i ;
T:= T+ 1;
END;
Sau khi thöïc hieän ñoaïn chöông trình treân, maùy cho keát quaû:
*A). S=15; T= 5 B). S=0; T= 5 C). S= 10; T= 4 D). S= 15; T= 4
27. Bieåu thöùc ñuùng trong pascal ñeå bieåu dieãn bieåu thöùc F:= laø:
*A). F:= 2*exp(1/m*ln(y+1)) + 3*exp(n*ln(y)) / (5*sqrt(6*y))
B). F:= 2*sqrt(1/m*ln(y+1)) + 3*exp(n*ln(y)) / (5*sqrt(6*y))
C). F:= 2*exp(1/m*ln(y+1)) + 3*exp(n*ln(y)) / 5*sqrt(6*y)
D). Khoâng theå bieåu dieãn ñöôïc.
28. Bieåu thöùc ñuùng trong pascal ñeå bieåu dieãn bieåu thöùc Q := laø:
A).Q:=2*y*y / SQR(3*b) + SQRT(1 + 2*SQRT(y)) / (4*b+5)
B). Q:= 2*SQRT(y) / SQR(3*b) + SQR(1 + 2*SQRT(y))/ 4*b+5
*C). Q:= 2*y*y) / SQRT(3*b) + SQR(1 + 2*SQRT(y)) / (4*b +5)
D). Q := (2*y*y) / SQR(3*b) + SQR(1 + 2*SQR(y)) / (4*b +5)
29.Trong Pascal, Cho ñoaïn chöông trình:
S := 0 ; i:= 0; m:= 4;
WHILE i < = m DO
BEGIN
i := i + 1;
S:= S + i;
END;
Sau khi thöïc hieän ñoaïn chöông trình treân, maùy cho keát quaû:
A). S = 6 B). S= 4 C). S= 15 *D). S= 10
30.Bieåu dieãn naøo laø töø khoùa trong PASCAL:
A). REAL B). INTEGER C). SQRT *D). VAR
31.Trong Pascal, Cho ñoaïn chöông trình:
S :=1 ; I:= 0;
WHILE I < 6 DO
BEGIN
I:= I +1;
IF I mod 2 =0 THEN S:= S* I;
END;
Sau khi thöïc hieän ñoaïn chöông trình treân, maùy cho keát quaû:
A). S= 1 B). S= 8 *C). S = 48 D). S= 6
32.Trong Pascal, Cho ñoaïn chöông trình:
BEGIN
S :=0 ; m := 5; n := 10;
FOR I := 1 TO m DO
FOR J := 1 TO n DO S := S+1;
END;
Sau khi thöïc hieän ñoaïn chöông trình treân maùy, cho keát quaû:
A). S= 36 *B). S = 50 C). S= 15 D). Khoâng xaùc ñònh.
33.Trong Pascal, Cho ñoaïn chöông trình:
BEGIN
K :=0 ; m := 5; n := 10;
FOR I := 1 TO m DO K:= K +1;
FOR J := 1 TO n DO K := K+1;
END;
Sau khi thöïc hieän ñoaïn chöông trình treân maùy, cho keát quaû:
A). Khoâng xaùc ñònh B). K= 13 *C). K= 15 D). K= 50
34. Cho ñoaïn chöông trình:
X := 3; Y:= 5;
IF X >= Y THEN F := X + Y ELSE F := X * Y;
Sau khi thöïc hieän ñoaïn chöông trình treân F coù giaù trò laø:
A). Caâu leänh sai cuù phaùp *B). F = 15 C). F = 8 D). F = 0
35. Cho ñoaïn chöông trình:
N := 3; M:= 5; S := 0;
FOR I := N TO M DO S := S + I ;
Sau khi thöïc hieän ñoaïn chöông trình treân S coù giaù trò laø:
*A).12 B). F = 7 C). F = 3 D). Caâu leänh sai cuù phaùp
36. Cho ñoaïn chöông trình:
S:= 0;
FOR I:=100 TO 999 DO
IF (I MOD 2 = 0) AND (I MOD 3 < > 0) THEN S:= S+I;
Ñoaïn chöông trình treân duøng ñeå:
*A). Tính toång taát caû caùc soá coù 3 chöõ soá laø soá chaün vaø coù khoâng chia heát cho 3.
B). Tính toång taát caû caùc soá chaün vaø khoâng chia heát cho 3.
C). Tính toång taát caû caùc soá coù 3 chöõ soá laø soá chaün.
D). Tính toång taát caû caùc soá coù 3 chöõ soá laø soá khoâng chia heát cho 3.
37. 8. Caâu leänh WRITELN; coù chöùc naêng:
A). Xoùa maøn hình *B). Xuoáng doøng C). Chôø nhaäp bieán D). Chôø nhaán Enter
38). Caâu leänh reõ nhaùnh daïng ñuû coù cuù phaùp:
A). IF <ñieàu kieän> THEN <caâu leänh>;
B). IF <ñieàu kieän> THEN <caâu leänh 1>;
ELSE <caâu leänh 2>;
*C). IF <ñieàu kieän> THEN <caâu leänh 1>
ELSE <caâu leänh 2>;
D). IF <ñieàu kieän 1> THEN : <caâu leänh 1>;
ELSE : <caâu leänh 2>;
39. Khi thöïc hieän caâu leänh READLN(a,b); Maùy seõ chôø ñeå ngöôøi chaïy chöông trình nhaäp caùc giaù trò töø phím vaøo cho 2 bieán a,b. Neáu muoán nhaäp a= 5; b=7, ta nhaäp nhö sau:
A). 5, 7 8 B). 5; 7 8 C). 5; 7; *D). 5 ̺ 78
40. Ngöôøi ta söû duïng bieán N ñeå löu soá löôïng hoïc sinh trong moät lôùp hoïc, caùch khai baùo ñuùng vaø toán ít boä nhôù nhaát laø:
A). VAR N: LONGINT; B). VAR N: WORD;
C). VAR N: INTEGER; *D). VAR N: BYTE;
phuongso is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn phuongso:
Old 25-03-2008, 10:55   #5
huynhhieu
Lớp 3
Points: 12,311, Level: 33 Points: 12,311, Level: 33 Points: 12,311, Level: 33
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
huynhhieu's Avatar
 
Gia nhập: 07-2007
Đơn vị: THPT Trương Định - Gò Công - Tiền Giang
Bài viết: 64
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 103 lần trong 31 bài
Mặc định

Trời đất, HK1 à, hic.
__________________
Huỳnh Hiếu
https://www.facebook.com/huynhtienhieu
huynhhieu is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Old 25-03-2008, 12:30   #6
dovannho
Đại học
Points: 284,560, Level: 100 Points: 284,560, Level: 100 Points: 284,560, Level: 100
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
dovannho's Avatar
 
Gia nhập: 08-2007
Đơn vị: THPT Trần Phú
Bài viết: 726
Cảm ơn: 1,061
Được cảm ơn 1,914 lần trong 521 bài
Mặc định

Mình chuyển lại Font Unicode cho dễ xem

KIỂM TRA HKI-07-08
Môn : Tin học
1. Cho các biểu diễn ứng với số thứ tự:
1) ‘12E+6’ 2) 2.5E + 3 3) 12.5 4) 15A + 7
Các biểu diễn tương ứng là hằng kiểu số trong PASCAL:
A). 1), 3) B). 2), 4) C). 3) *D). 2), 3)
2. Cho các biểu diễn ứng với số thứ tự:
1) ‘ 2.5E+6 ’ 2) 50E - 2 3) 30.5 4) 15A + 7 5) ‘Tin hoc’
Các biểu diễn tương ứng là hằng kiểu chuổi trong PASCAL:
A). 1), 4) B). 1),2), 4), 5) C). 2), 3) *D). 1), 5)
3. Cho các biểu diễn ứng với số thứ tự:
1) 20BTAP 2) BAITAP01 3) X&Y 4) SO_THUC 5) SO NGUYEN
Các biểu diễn tương ứng là tên đúng trong PASCAL:
A). 1), 2), 4), 5) *B). 2), 4) C). 2), 3),5) D). 4), 5)
4. Cho các biểu diễn ứng với số thứ tự:
1) ‘TRUE ’ 2) “FALSE” 3) TRUE 4) FALSE
Các biểu diễn tương ứng là hằng LOGIC trong PASCAL:
A). 1) B). 1),2), 3),4) *C). 3),4) D). 2)
5. Trong Pascal, cho câu lệnh và phần chú thích tương ứng theo thứ tự như sau:
1) S := a*b; (Tính diện tích HCN) 2) S := a*b; {Tính diện tích HCN}
3) S := a*b; “Tính diện tích HCN” 4) S := a*b; (*Tính diện tích HCN*)
Câu lệnh có cú pháp đúng là:
*A). 2), 4) B). 2) C). 3) D). 4)
6. Trong Pascal, các từ khóa thường dùng trong phần khai báo một chương trình đơn giản là:
1) USES 2) VAR 3) PROGRAM 4) CONST
Thứ tự khai báo đúng các thành phần tương ứng với các từ khóa là:
*A). 3), 1), 4), 2) A). 3), 1), 2), 4) C). 3), 4), 1), 2)
7. Trong PASCAL, Từ khóa dùng để khai báo hằng là:
A). VAR B). USES *C). CONST D). BEGIN
8. Câu lệnh READLN; có chức năng:
A). Xóa màn hình B). Xuống dòng C). Chờ nhập biến *D). Chờ nhấn Enter
9. Câu lệnh CLRSCR; có chức năng:
*A). Xóa màn hình B). Xuống dòng C). Chờ nhấn Enter D). Chờ nhập biến
10. Trong PASCAL, Từ khóa dùng để khai báo biến là:
A). BEGIN B). USES C). CONST *D). VAR
11. Trong PASCAL, Từ khóa dùng để khai báo tên chương trình là:
A). USES *B). PROGRAM C). CONST *D). VAR
12. Trong Pascal, Cho đoạn lệnh:
S:= 25.73;
WRITELN(‘S= ‘, S:8:3);
Sau khi máy thực hiện đoạn lệnh trên, màn hình xuất hiện:
A). S= ??? 25.73 và đưa con trỏ xuống đầu dòng.
B). S= ?? 25.730 và đưa con trỏ về cuối dòng.
*C). S= ?? 25.730 và đưa con trỏ xuống đầu dòng.
D). S= ??? 25.73 và đưa con trỏ về cuối dòng.
13.Trong Pascal, để nhập lần lượt hai giá trị từ phímvà gán giá trị đó tương ứng cho hai biến x, y ta dùng lệnh:
A). WRITELN(x,y) ; B). WRITE(x,y); *C). READLN(x,y) ; D). READLN(x;y);
14. Trong Pascal, Lệnh nào sau đây dùng để khai báo hai biến X, Y là các số thực ?
A). VAR X; Y REAL; B). VAR X,Y : INTEGER;
C). VAR X,Y: LONGINT; *D). VAR X,Y : REAL ;
15. Trong Pascal, Lệnh nào sau đây dùng để khai báo hai biến M, N là số nguyên và X, Y làsố thực?
*A). VAR M,N : LONGINT; X, Y REAL; B). VAR M,N :REAL ; X,Y : INTEGER;
C). VAR M,N : REAL ; X,Y: LONGINT; D). VAR M,N : EXTENDED; X,Y : REAL;
16. Trong Pascal, Lệnh nào sau đây là phù hợp nhất dùng để khai báo hai biến số nguyên M có giá trị trong khoảng 10 đến 200 và N có giá trị trong khoảng – 100 đến 100?
*A). VAR M: BYTE; N: INTEGER; B). VAR M,N :BYTE;
C). VAR M,N : WORD; D). VAR M,N : LONGINT;
17. Biểu thức để kiểm tra “M là số chẵn” là:
A). M DIV 2 = 0 ; *B). M MOD 2 = 0 ;
C). M DIV 2 < > 0; D). M MOD 2 < > 0 ;
18. Biểu thức để kiểm tra “M là số chẵn và N là số lẽ” là:
A). (M MOD 2 = 0) AND (N DIV 2 = 1); *B). (M MOD 2 = 0) AND (N MOD 2 < > 0);
C). (M MOD 2 = 0) OR (N MOD 2 =1); D). (M MOD 2 < > 0) AND (N MOD 2 = 0);
19. Biểu thức logic: (N div 100 > 0) and ( N div 1000 = 0). Để kiểm tra:
A). N có chia hết cho 1000 hay không; *B). N có hai chữ số có nghĩa hay không;
C). N có ba chữ số có nghĩa hay không; D). N có lơn hơn 100 hay không;
20. Xét đoạn chương trình:
T:= 0;
FOR I:= 100
TO 999 DO
IF (I MOD 2 < > 0) AND (I MOD 3 = 0) THEN T := T + I;
Đoạn chương trình trên dùng để:
A). Tính tổng tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số.
B). Tính tổng tất cả các số lẽ có 3 chữ số.
*C). Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số là số lẽ và chia hết cho 3.
D). Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số là số chẵn và chia hết cho 3.
21. Để khai báo hai hằng số MAX = 5000 và MIN= 100 ta dùng lệnh:
A). CONST MAX : 5000; MIN: 100; B). VAR MAX = 5000; MIN= 100;
*C). CONST MAX = 5000; MIN = 100; D). VAR MAX: 5000; MIN: 100;
22. Cho x, y là hai số nguyên, để tính P = , ta cần khai báo :
A). VAR x,y, P : REAL ; B). VAR x, y, P : LONGINT;
*C). VAR x, y : LONGINT; P: REAL; D). VAR x, y: REAL; P: LONGINT;
23. Phím nào để chạy thử chương trình ?
A). ALT + F9 B). F9 C). ALT+F3 *D). CTRL+F9
24. Cho đoạn chương trình:
S :=0 ; T:=0;
FOR I:= 1 TO 6 DO
IF I mod 3= 0 THEN T := T + I
ELSE S:= S + I;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, máy cho kết quả:
A). S= 21; T=9 *B). S= 12; T=9 C). Không xác định D). S= 5; T=6
25. Cho đoạn chương trình:
x:=2; y=4;
IF x > y THEN F:= 2*x - y
ELSE IF x=y THEN F:= 2*x ELSE F:= x*x + y*y ;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị F là :
A).Không xác định B). F = 0 *C). F= 20 D). F= 4
26.Trong Pascal, Cho đoạn chương trình:
S :=0 ; T:=0;
FOR i := 1 TO 5 DO
BEGIN
S:= S+ i ;
T:= T+ 1;
END;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, máy cho kết quả:
*A). S=15; T= 5 B). S=0; T= 5 C). S= 10; T= 4 D). S= 15; T= 4
27. Biểu thức đúng trong pascal để biểu diễn biểu thức F:= là:
*A). F:= 2*exp(1/m*ln(y+1)) + 3*exp(n*ln(y)) / (5*sqrt(6*y))
B). F:= 2*sqrt(1/m*ln(y+1)) + 3*exp(n*ln(y)) / (5*sqrt(6*y))
C). F:= 2*exp(1/m*ln(y+1)) + 3*exp(n*ln(y)) / 5*sqrt(6*y)
D). Không thể biểu diễn được.
28. Biểu thức đúng trong pascal để biểu diễn biểu thức Q := là:
A).Q:=2*y*y / SQR(3*b) + SQRT(1 + 2*SQRT(y)) / (4*b+5)
B). Q:= 2*SQRT(y) / SQR(3*b) + SQR(1 + 2*SQRT(y))/ 4*b+5
*C). Q:= 2*y*y) / SQRT(3*b) + SQR(1 + 2*SQRT(y)) / (4*b +5)
D). Q := (2*y*y) / SQR(3*b) + SQR(1 + 2*SQR(y)) / (4*b +5)
29.Trong Pascal, Cho đoạn chương trình:
S := 0 ; i:= 0; m:= 4;
WHILE i < = m DO
BEGIN
i := i + 1;
S:= S + i;
END;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, máy cho kết quả:
A). S = 6 B). S= 4 C). S= 15 *D). S= 10
30.Biểu diễn nào là từ khóa trong PASCAL:
A). REAL B). INTEGER C). SQRT *D). VAR
31.Trong Pascal, Cho đoạn chương trình:
S :=1 ; I:= 0;
WHILE I < 6 DO
BEGIN
I:= I +1;
IF I mod 2 =0 THEN S:= S* I;
END;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, máy cho kết quả:
A). S= 1 B). S= 8 *C). S = 48 D). S= 6
32.Trong Pascal, Cho đoạn chương trình:
BEGIN
S :=0 ; m := 5; n := 10;
FOR I := 1 TO m DO
FOR J := 1 TO n DO S := S+1;
END;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên máy, cho kết quả:
A). S= 36 *B). S = 50 C). S= 15 D). Không xác định.
33.Trong Pascal, Cho đoạn chương trình:
BEGIN
K :=0 ; m := 5; n := 10;
FOR I := 1 TO m DO K:= K +1;
FOR J := 1 TO n DO K := K+1;
END;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên máy, cho kết quả:
A). Không xác định B). K= 13 *C). K= 15 D). K= 50
34. Cho đoạn chương trình:
X := 3; Y:= 5;
IF X >= Y THEN F := X + Y ELSE F := X * Y;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên F có giá trị là:
A). Câu lệnh sai cú pháp *B). F = 15 C). F = 8 D). F = 0
35. Cho đoạn chương trình:
N := 3; M:= 5; S := 0;
FOR I := N TO M DO S := S + I ;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên S có giá trị là:
*A).12 B). F = 7 C). F = 3 D). Câu lệnh sai cú pháp
36. Cho đoạn chương trình:
S:= 0;
FOR I:=100 TO 999 DO
IF (I MOD 2 = 0) AND (I MOD 3 < > 0) THEN S:= S+I;
Đoạn chương trình trên dùng để:
*A). Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số là số chẵn và có không chia hết cho 3.
B). Tính tổng tất cả các số chẵn và không chia hết cho 3.
C). Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số là số chẵn.
D). Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số là số không chia hết cho 3.
37. 8. Câu lệnh WRITELN; có chức năng:
A). Xóa màn hình *B). Xuống dòng C). Chờ nhập biến D). Chờ nhấn Enter
38). Câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ có cú pháp:
A). IF <điều kiện> THEN <câu lệnh>;
B). IF <điều kiện> THEN <câu lệnh 1>;
ELSE <câu lệnh 2>;
*C). IF <điều kiện> THEN <câu lệnh 1>
ELSE <câu lệnh 2>;
D). IF <điều kiện 1> THEN : <câu lệnh 1>;
ELSE : <câu lệnh 2>;
39. Khi thực hiện câu lệnh READLN(a,b); Máy sẽ chờ để người chạy chương trình nhập các giá trị từ phím vào cho 2 biến a,b. Nếu muốn nhập a= 5; b=7, ta nhập như sau:
A). 5, 7 8 B). 5; 7 8 C). 5; 7; *D). 5 ? 78
40. Người ta sử dụng biến N để lưu số lượng học sinh trong một lớp học, cách khai báo đúng và tốn ít bộ nhớ nhất là:
A). VAR N: LONGINT; B). VAR N: WORD;
C). VAR N: INTEGER; *D). VAR N: BYTE;
dovannho is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn dovannho:
Old 25-03-2008, 21:16   #7
quyenlh
Lớp 10
Points: 6,926, Level: 24 Points: 6,926, Level: 24 Points: 6,926, Level: 24
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
quyenlh's Avatar
 
Gia nhập: 12-2007
Đơn vị: THPT Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng
Bài viết: 210
Cảm ơn: 112
Được cảm ơn 192 lần trong 96 bài
Mặc định

Tại sao các thầy lại không đính kèm trong file word luôn mà phải copy theo kiểu này. Thấy hơi mất công thì phải.
quyenlh is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Đã cảm ơn quyenlh:
Old 25-03-2008, 22:49   #8
binhcan
Lớp 5
Points: 10,104, Level: 30 Points: 10,104, Level: 30 Points: 10,104, Level: 30
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
binhcan's Avatar
 
Gia nhập: 11-2007
Đơn vị: THPT TND Yen Bai
Bài viết: 91
Cảm ơn: 147
Được cảm ơn 112 lần trong 47 bài
Mặc định

Sao bạn bạn phuongso lại Post đề của HKI vậy? Chủ đề HKII mà.
__________________
Càng học nhiều càng thấy mình biết ít.
Kiến thức thì bao la mà sức người thì có hạn.
Ôi!Ôi!!! thực tế phũ phàng
binhcan is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Old 27-03-2008, 13:42   #9
tungld
Cao đẳng
Points: 84,989, Level: 90 Points: 84,989, Level: 90 Points: 84,989, Level: 90
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
 
tungld's Avatar
 
Gia nhập: 02-2008
Đơn vị: Trường THPT Quảng Uyên, Cao Bằng
Bài viết: 542
Cảm ơn: 723
Được cảm ơn 956 lần trong 336 bài
Bài viết blog: 1
Mặc định

đúng rùi. các thầy nên dưới dạng file word rồi gửi lên. nếu sử dụng phần mềm tráo đề thì gửi cả file nguồn lên cho mọi người luôn. Vì chúng ta biết dạng bài trắc nghiệm cho tin học là rất ít nguồn, nếu các thây đưa lên thì sẽ làm phong phú thêm để HS có thể thực hiện thêm trong các giờ bài tập.
__________________
Biển học là vô bờ
Chuyên cần thì cập bến.
----------
Home page: thptquanguyen.edu.vn
tungld is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Old 18-11-2008, 22:40   #10
hungpro
Lớp 9
Points: 51,779, Level: 70 Points: 51,779, Level: 70 Points: 51,779, Level: 70
Activity: 50% Activity: 50% Activity: 50%
 
hungpro's Avatar
 
Gia nhập: 10-2007
Đơn vị: Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Lạng Sơn
Bài viết: 199
Cảm ơn: 44
Được cảm ơn 186 lần trong 67 bài
Mặc định

Tôi nghĩ rằng nên đưa vào 1 vài câu chuyển đổi biểu thức từ pascal sang toán học và ngược lại. Cả câu hỏi tự luận nữa.
__________________
Thế gian đẹp nhất mặt trời
Cuộc đời đẹp nhất có người mình yêu
hungpro is offline   Trả lời kèm trích dẫn
Reply


Những người đang xem chủ đề này: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ chủ đề
Kiểu hiển thị

Quyền đăng bài
Bạn không thể đăng chủ đề mới
Bạn không thể đăng bài trả lời
Bạn không thể đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Nhảy đến diễn đàn

Những chủ đề liên quan
Chủ đề Người khởi xướng Diễn đàn Trả lời Bài cuối
Hướng dẫn lập trình đồ họa bằng Pascal ProIT Lập trình 6 25-06-2014 11:41
pascal toàn tập (rất hay và hữu ích) haisdb Tin Học 3 13-04-2011 13:20
Hỗ trợ học Pascal haisdb Lập trình 8 04-04-2011 21:19
Giải thích giúp về bài Pascal zidanend Lập trình 12 27-11-2009 23:14
Pascal Study - Học lập trình pascal ... 3T Tin Học 1 22-12-2007 15:14

Tất cả giờ đều quy về GMT +7. Bây giờ là 14:17.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Thuộc quyền sở hữu của DạyhọcIntel.net